Žádost o přídavek na dítě

Chystáte se podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím Klientské zóny Jenda. Pro přihlášení si vyberte hned z několika nástrojů Identity občana jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Přes Jendu můžete také hlásit změny a dokládat čtvrtletní příjmy.

Žádost o přídavek na dítě můžete podat několika způsoby:

  1. podáním ON-LINE žádosti prostřednictvím Klientské zóny Jenda,
  2. osobně nebo na podatelnu na místně příslušném kontaktní pracovišti ÚP ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby,
  3. poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  4. e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště,
  5. soukromou datovou schránkou do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Další informace k podání ON-LINE žádosti najdete zde.

V případě podání prostřednictvím vyplnění PRÁZDNÉHO FORMULÁŘE PRO TISK (způsoby podání 2. -5.) potřebujete následující:

Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby nebo rodný list u dětí do 15 let nebo v případě, že v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte - pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let. Nezaopatřenost dítěte je nutno prokázat doložením jednoho z následujících potvrzení: Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz, Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku nebo Rozhodnutím o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

Doklad o výši čtvrtletního příjmu pro každou ze společně posuzovaných osob, která vyplnila, že má příjmy, příp. Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen (pokud osobou s příjmy je nezaopatřené dítě a jedná-li se o prokázání příjmu za 3. čtvrtletí daného roku).

Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky, pokud u osoby není vyplněno, že příjmy má. Pro trvání nároku na dávku musí každá ze společně posuzovaných osob předložit příslušný doklad do konce prvního měsíce čtvrtletí, na které nárok na dávku prokazuje.

Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou, pokud některá ze společně posuzovaných osob pobírala v rozhodném období příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí a poskytovatel tohoto příjmu je rovněž společně posuzovanou osobou.

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU, pokud některá ze společně posuzovaných osob nemá bydliště v ČR, nebo má pracovní či jinou vazbu na jiný členský stát EU.