Důležité sdělení

Upozornění

Na základě Usnesení vlády č. 875 se povolení k zaměstnání, kterému uplynula platnost po dni 12. března 2020 prodlužuje do 16. listopadu 2020 za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení pracovněprávního vztahu či uzavře nový pracovněprávní vztah, který bude trvat do 16. listopadu 2020.

Pokud cizinec zůstane u stejného zaměstnavatele nežádá pobočku ÚP ČR o vydání nového povolení k zaměstnání, je ovšem nutné prodloužit pracovní smlouvu. Cizinec, který změní zaměstnavatele, musí podat žádost o nové povolení k zaměstnání.

Cizinci, kteří na území ČR pobývali v době od 12. března 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza, jsou povinni vycestovat z ČR nejpozději do 16. listopadu 2020.

Za předpokladu, že je nové povolení k zaměstnání vydáno na období přesahující 16. listopadu 2020, musí cizinec vycestovat nejpozději do 16. listopadu 2020.

 

V souvislosti s vydáním nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN) byl zaveden nový požadavek, kterým je předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění všemi cizinci, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR.

 

Doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele / vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:

- ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

- zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;

- návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

 

Vzor potvrzení (prohlášení) je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.


 

Aktualizované informace týkající se současné situace COVID-19 naleznete na stránkách:

Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

Zahraniční zaměstnanost

Zahraniční zaměstnanost