Projekty EU

ilustrační foto

Realizované projekty z EU fondů na MPSV

Operační program Zaměstnanost Plus (OPZ+)

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Podpora pro uprchlíky z Ukrajiny - Humanitární dávka
Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/23_144/0017464
Projekt je zaměřený na řešení migračních výzev způsobených vojenskou agresí Ruské federace, jež zahrnují výdaje spojené se základními potřebami a podporou osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana.
Cílem projektu je refundace výdajů vynaložených na humanitární dávku na podporu osob z Ukrajiny, které se na území ČR ocitly v důsledku ruské agrese a zároveň si přes Úřad práce ČR zažádaly o humanitární dávku.

Rozvoj lidských zdrojů Operačního programu Zaměstnanost
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002780
Projekt má za cíl zajistit efektivní implementaci Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím podpory zaměstnanců řídicího orgánu OPZ (Sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV).

Publicita a komunikace OPZ/ESF
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002751
Cílem projektu je (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013) informovat o možnostech financování z Operačního programu Zaměstnanost a o výsledcích tohoto programu. Projekt zajišťuje financování komunikačních aktivit.

Zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002750
Hlavním cílem projektu je mj. vyhodnotit průběh implementace OPZ, a to především posouzením účelnosti, účinnosti, relevance, udržitelnosti a dopadu programu, dále přispět k tvorbě nového programu v navazujícím programovém období či poskytnout zpětnou vazbu implementačním subjektům i uživatelům programu.

Podpora implementace OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002730
Projekt je zaměřen na zabezpečení výdajů spojených se zajištěním nezbytných funkcí řídicího orgánu OPZ (Sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV). Řídicí orgán OPZ plně zodpovídá za správné a efektivní řízení, koordinaci, provádění, monitorování, hodnocení, finanční řízení a propagaci pomoci z OPZ.

Zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002731
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro věcné hodnocení a výběr projektů OPZ, které budou předkládány v rámci jednotlivých výzev OPZ. Hodnocení a výběr projektů představuje v implementaci OPZ klíčovou roli.

Zajištění administrativní kapacity OPZ
Reg. č.: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002732
Projekt je zaměřen na zajištění úhrady osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ, s ukončováním předchozího OP LZZ a s přípravou navazujícího OP v programovém období po roce 2020.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

  • Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II (Pompo II) - do 30.6.2023

Operační program Technická pomoc

Zajištění rozvoje, provozu a správy IS ESF včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro esfcr.cz, 3. část
CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000277

Projekt přímo navazuje na realizovaný projekt reg. č. CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000163. Hlavním účelem navazujícího projektu je zajištění dalšího rozvoje, provozu a správy IS ESF včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro esfcr.cz. IS ESF slouží jako subsystém MS2014+ a je využíván pro evidenci, monitorování a následnou evaluaci podpory poskytnuté účastníkům projektů OPZ, OP VVV a OP PPR . Dalším cílem projektu je uzpůsobit systém na požadavky programového období 2022+.

Cíle projektu jsou:

  1. Rozvíjet a udržovat spolehlivý, uživatelsky přívětivý a bezpečný informační systém IS ESF pro sběr, evidenci a vyhodnocování dat za účelem provádění monitorování a evaluace efektivnosti realizovaných podpor účastníků (podpořených osob) v rámci projektů relevantních operačních programů. Zajistit vykazování společných indikátorů, které jsou stanovené dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 1304/2013 a jeho příloh, dále Nařízení EP a Rady (EU) č. 2021/1057 a jeho příloh a dále pro OP MV ČR zřízené dle Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021 / 1147, Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021/1149 a Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY (EU) 2021/1148 pro všechny relevantní projekty dotčených OP.
  2. Udržet informační systém IS ESF v takové podobě, aby splňoval aktuální požadavky Evropské komise (EK) a Jednotného metodického prostředí na provádění monitoringu a evaluací operačních programů ESF a také byl v souladu s e-Governmentem.
  3. Rozvíjet a udržovat společný technologický základ a platformu pro provozování informační báze a komunikačního prostředí. Jedná se zejména o zajištění provozu společného portálového frameworku

www.esfcr.cz aplikací IS ESF, Databáze produktů, ArmStrong, Sestavy a reporty o podpořených osobách na projektech a dalších portálových aplikací.

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023