Věda a výzkum v rámci resortu MPSV

Obecně o výzkumu, vývoji a inovacích

Oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále také jako „VaVaI“) představuje jeden z důležitých nástrojů pro zajištění inteligentního a udržitelného hospodářského růstu, podporujícího sociální začleňování. Vytvoření ekonomiky založené na znalostech a inovacích, která bude konkurenceschopnější a méně náročná na zdroje a která se bude vyznačovat vysokou zaměstnaností a sociální a územní soudržností, je nezbytným předpokladem pro dosažení dlouhodobého rozvoje ČR, s cílem zlepšení kvality života jejích obyvatel. Ústředním orgánem státní správy pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Výzkum, vývoj a inovace na MPSV

Realizace programových záměrů ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“ nebo „ministerstvo“) jakožto jednoho z ústředních orgánů státní správy, vyžaduje zajistit pro jednotlivé oblasti jeho působnosti systematický rozvoj nezbytných teoretických přístupů a analytických prací na přípravě podkladů pro koncepční a následně legislativní činnost. Dostatečné množství teoretického, komparativního a empirického materiálu je podmínkou nejen pro možnost vedení veřejné diskuse o formulování a realizaci politik v gesci ministerstva v pragmatické, odborné rovině, ale také pro zvýšení efektivity ve vynakládání prostředků v rámci těchto politik, pro posílení udržitelnosti jednotlivých systémových opatření a pro celkové zkvalitnění výkonu svěřených agend. Zastřešující strategický dokument v oblasti resortní politiky VaVaI, představuje Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017-2023, s výhledem do 2025, která definuje priority, cíle a implementační rámec, včetně organizační struktury a podmínek pro poskytování institucionální a účelové podpory.

Realizace výzkumu

Za účelem zajišťování výzkumných potřeb zřizuje MPSV resortní výzkumné organizace – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. a Výzkumný ústav bezpečnosti práce v. v. i., kterým poskytuje institucionální podporu na rozvoj výzkumné organizace podle zákona 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výzkumné potřeby MPSV jsou rovněž zajišťovány prostřednictvím Technologické agentury České republiky, v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (v letech 2011 – 2016 Program BETA) a v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (v letech 2011 – 2016 program OMEGA). V oblasti VaVaI plní MPSV jako ústřední orgán státní správy funkci příslušného úřadu pro schvalování metodik (výsledku druhu NmetS) v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Věcně příslušným útvarem pro koordinaci oblasti VaVaI MPSV je oddělení podpory výzkumu a vývoje.

Výsledky výzkumu v praxi

Každým praktickým uplatněním výsledků výzkumu a vývoje je vytvořena nová přidaná hodnota, naplňující základní cíle pro udržení inteligentního a udržitelného hospodářského růstu. Kromě tradičně „tvrdých“ technologických výstupů se současné směry ve VaVaI zaměřují také na společenskovědní výzkum a vývoj, jež je soustředěn především na zlepšení kvality života.

Výstupy výzkumných organizací, zřizovaných MPSV, mají převážně charakter aplikovaného výzkumu (např. software, certifikované metodiky, užitné vzory, workshopy) a výsledků ve formě publikační činnosti (např. články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, odborné knihy, kapitoly v odborných knihách).

Vybrané výsledky:

Ochrana zdraví a hygiena práce (VÚBP, v. v. i., 2009)

Software ve formě e-learningového kurzu, umožňující hlouběji proniknout do problematiky hygieny práce a ochrany zdraví zaměstnanců. Výstup a jeho využití v praxi zvyšuje ochranu životů, zdraví a majetku. Aplikace výsledku vede ke zvyšování kvality pracovního života, při respektování konkurenceschopného a udržitelného rozvoje společnosti. Kurz zároveň přináší dlouhodobé, skutečně reálné a vyčíslitelné efekty, když ve svém konečném důsledku přispívá ke snižování pracovní úrazovosti, ke snižování nákladů a ztrát z tohoto titulu.

Metodika prevence ztráty bydlení (VÚPSV, v. v. i., 2015)

Metodika je primárně určena a vytvořena pro potřeby sociálních pracovníků obcí s rozšířenou působností, případně sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů. Smyslem je navrhnout komplexní systém na konkrétní cíle vázaných opatření, jejichž účelem je předcházet ztrátě bydlení domácností (včetně domácností jednotlivců), které dosud bydlí ve standardním bydlení na základě právního vztahu (zejména nájemním, ale také vlastnickém).

Souhrn všech výsledků naleznete na stránkách výzkumných organizací nebo v informačním systému VaVaI.


Partneři a spolupracující organizace

 

Poslední aktualizace: 14. 6. 2024