Senioři a politika stárnutí

Příprava na stárnutí v České republice

Česká populace stárne, podobně jako stárne a stárnout bude i populace dalších vyspělých zemí. Proměna věkové struktury společnosti je výzvou pro celou společnost a pro její hodnoty. Znamená také nutnost komplexního přístupu k systému veřejných politik a jejich nastavení tak, aby tato společnost mohla prosperovat a zachovat si soudržnost i v situaci razantních demografických změn.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je koordinátorem politiky přípravy na stárnutí v České republice. Mezi jeho hlavní činnosti v této oblasti patří:

  • tvorba strategických dokumentů politiky stárnutí,
  • pravidelná zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace,
  • „Politika stárnutí na krajích“ – projekt z Evropského sociálního fondu,
  • osvěta:
    • pořádání odborné mezinárodní konference,
    • série různě zaměřených odborných kulatých stolů „Národní konvent ke stárnutí populace“,
  • pravidelné udělování Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace významným osobnostem,
  • mezinárodní spolupráce v oblasti přípravy na stárnutí.

Stárnutí společnosti a demografické změny se dotýkají všech oblastí lidského života. Příprava na stárnutí společnosti musí proto zajistit nejen důstojný život dnešních seniorů, ale i adaptaci společnosti jako celku na demografické změny, které ovlivní její život v následujících desetiletích. Stárnutí společnosti je fenomén, který vyžaduje změnu v chápání toho, kdo je to senior. Představy, které máme o stárnutí a lidech od určitého věku, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že dnešní senioři představují velmi heterogenní skupinu čítající téměř dva miliony osob, a její různorodost do budoucna ještě posílí.

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodinné politiky, ochrany dětí a sociálního začleňování

Oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti
Mgr. Jana Řeháková Fučíková
tel.: (+420) 950 192 132
e-mail: jana.rehakova2@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 15. 1. 2024