Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)

V roce 2014 byl zřízen Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), ze kterého čerpají členské státy EU prostředky na pomoc těm nejohroženějším (lidé bez domova, samoživitelé, senioři apod.). Pomoc je nefinanční povahy, nejčastěji jde o jídlo, hygienické potřeby apod. Bez uspokojení základních lidských potřeb nejsou schopni tito lidé využívat dalších nástrojů pomoci (sociální služby, aktivizační a vzdělávací programy, sociální bydlení aj.) a prolomit tak začarovaný kruh chudoby a strádání.

Čerpání z fondu zajišťuje na národní úrovni Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Program má tři specifické cíle (oblasti intervence).

Specifický cíl I - Potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního stravování

Hlavním cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

Pomoc je určena dětem ve věku 3 – 15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi, přičemž platí, že:

  • zákonný zástupce dítěte je v hmotné nouzi;
  • dítě musí jídlo konzumovat ve školní jídelně.

Přínosy:

  1. Pro děti - pravidelná kvalitní strava, předškolní příprava jako základ úspěšného začlenění dítěte do vzdělávacího systému, zapojení do hlavního vzdělávacího proudu, integrace mezi vrstevníky/spolužáky (nevydělování)
  2. Pro školy - zlepšení školní docházky, účast dětí na odpoledních školních či zájmových aktivitách
  3. Pro kraj a obce - rovnoměrná distribuce žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin mezi školy zmírnění sociálního vyloučení
  4. Pro Úřad práce - přerušení reprodukce vzorců chování vedoucích v důsledku do evidence Úřadu práce v nadcházející generaci
  5. Pro neziskové organizace - nástroj práce s rodinou, podmínka a motivace k dalším integračním aktivitám

Specifický cíl II a III - potravinová a materiální deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi

Hlavním cílem je poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a základní zboží. Z potravin jde hlavně o konzervy a trvanlivé potraviny, vždy s důrazem na kvalitu složení (vysoký podíl masa, potraviny bez náhražek a přidaných látek) a na odlišné potřeby cílových skupin (potraviny pro přímou konzumaci v podmínkách života na ulici, potraviny pro další kuchyňskou úpravu, potraviny pro děti). Materiální pomoc zahrnuje potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení, ošacení (spodní prádlo, šály, čepice apod.), potřeby pro péči o novorozence a kojence, základní úklidové prostředky. Distribuce probíhá zejména prostřednictvím organizací, které poskytují sociální a prorodinné služby v terénu.

Cílovou skupinou jsou hlavně materiálně deprivované rodiny s dětmi, lidé bez domova, lidé ohroženi ztrátou bydlení, žijící v provizorním bydlení apod. Prostřednictvím potravinové a materiální pomoci a doprovodných opatření (sociální poradenství, finanční a dluhové poradenství, podpora při přípravě dětí do školy aj.) je jim zajištěna dočasná úleva při opatřování základních potřeb i pomoc při řešení problematické životní situace.

Recepty z komodit OP PMP

S nápadem na kuchařku, která by využívala primárně sortiment potravin nabízených v projektech OP PMP, přišli kolegové ze Slezské diakonie. Lidé, kteří prostřednictvím této organizace dostávají potravinovou pomoc, se během společných workshopů učí s potravinami co nejhospodárněji zacházet, vařit z nich, kombinovat je, a mnohdy také přispějí vlastním nápadem nebo receptem. Ty jsou doplněny řadou tipů, jak s potravinami nakládat, jak je skladovat, připojen je také seznam alergenů. Za tyto rady a informace děkujeme Institutu cirkulární ekonomiky a Sekci výživy a nutriční péče.

Vyhodnocení poskytování potravinové a materiální pomoci z FEAD - Dotazníkové šetření u příjemců pomoci a partnerských organizací

Cílem šetření bylo komplexně vyhodnotit poskytování potravinové a materiální pomoci financované z FEAD prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Projekt „Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II“ se zaměřuje na poskytování pomoci lidem ve vážné sociální nouzi skrze zajištění základních potřeb a doprovodných opatření, jež jsou všem příjemcům pomoci v rámci potravinové a materiální podpory nabízena.

Poslední aktualizace: 30. 11. 2022