Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)

Obsah:

Evropa chce potlačit chudobu. Proto byl v roce 2014 zřízen Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), ze kterého čerpají členské státy EU prostředky na pomoc těm nejohroženějším (lidé bez domova, samoživitelé, senioři apod.). Pomoc je nefinanční povahy, nejčastěji jde o jídlo, hygienické potřeby apod. Bez uspokojení základních lidských potřeb nejsou schopni tito lidé využívat dalších nástrojů pomoci (sociální služby, aktivizační a vzdělávací programy, sociální bydlení aj.) a prolomit tak začarovaný kruh chudoby a strádání.

Čerpání z fondu zajišťuje na národní úrovni Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP). Program má tři specifické cíle (oblasti intervence):

Specifický cíl I - Potravinová deprivace dětí a její snižování prostřednictvím bezúplatného školního stravování

Hlavním cílem je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol (a víceletých gymnáziích) a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

Pomoc je určena dětem ve věku 3 – 15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi, přičemž platí, že:

  • Zákonný zástupce dítěte je v hmotné nouzi;
  • dítě by nemělo mít v průběhu podpořeného období (zpravidla jeden školní rok, ev. pololetí) neomluvené absence; omluvené absence by neměly překročit 10 %; v opačném případě nemusí dítě následující školní rok na podporu dosáhnout;
  • dítě musí jídlo konzumovat ve školní jídelně.

Přínosy:

1. Pro děti - pravidelná kvalitní strava, předškolní příprava jako základ úspěšného začlenění dítěte do vzdělávacího systému, zapojení do hlavního vzdělávacího proudu, integrace mezi vrstevníky/spolužáky (nevydělování)

2. Pro školy - zlepšení školní docházky, účast dětí na odpoledních školních či zájmových aktivitách

3. Pro kraj a obce - rovnoměrná distribuce žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin mezi školy zmírnění sociálního vyloučení

4. Pro OSPOD - uspokojení základních životních potřeb dítěte, další nástroj práce s rodinou

5. Pro úřad práce - přerušení reprodukce vzorců chování vedoucích v důsledku do evidence úřadu práce v nadcházející generaci

6. Pro neziskové organizace - nástroj práce s rodinou, podmínka a motivace k dalším integračním aktivitám

Spolupráce s Women for Women, o.p.s.

V roce 2017 podepsalo MPSV memorandum o spolupráci s organizací Women for Women, která rovněž pomáhá nemajetným rodinám s placením školních obědů. Řada dětí totiž žije v rodinách, které nejsou zachyceny v systému státní pomoci (nesplňují podmínku pobírání dávek hmotné nouze), přesto je jejich sociální situace obtížná a náklady na obědy představují výraznou zátěž rodinného rozpočtu. Cílem spolupráce MPSV a Women for Women je vytvořit co nejefektivnější systém pomoci.

Specifický cíl II potravinová deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi

Specifický cíl III - a materiální deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi

Hlavním cílem je poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a základní zboží. Z potravin jde hlavně o konzervy a trvanlivé potraviny, vždy s důrazem na kvalitu složení (vysoký podíl masa, potraviny bez náhražek a přidaných látek) a na odlišné potřeby cílových skupin (potraviny pro přímou konzumaci v podmínkách života na ulici, potraviny pro další kuchyňskou úpravu, potraviny pro děti). Materiální pomoc zahrnuje potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení, ošacení (spodní prádlo, šály, čepice apod.), potřeby pro péči o novorozence a kojence, základní úklidové prostředky. Distribuce probíhá zejména prostřednictvím organizací, které poskytují sociální a prorodinné služby v terénu.

Cílovou skupinou jsou hlavně materiálně deprivované rodiny s dětmi, lidé bez domova, lidé ohroženi ztrátou bydlení, žijící v provizorním bydlení apod. Prostřednictvím potravinové a materiální pomoci a doprovodných opatření (sociální poradenství, finanční a dluhové poradenství, podpora při přípravě dětí do školy aj.) je jim zajištěna dočasná úleva při opatřování základních potřeb i pomoc při řešení problematické životní situace.