Sociální začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné i péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Součástí této péče je i realizace opatření v oblasti sociálního začleňování.

Účelem a předmětem sociálního začleňování je boj s chudobou a zabraňování sociálnímu vyloučení, které má velmi komplexní podobu a projevuje se problémy v mnoha dimenzích, jejichž řešení vyžaduje integrovaný přístup.

Sociální začleňování je v právním řádu České republiky (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

K obecným cílům sociálního začleňování patří:

  • zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám
  • prevence rizika sociálního vyloučení
  • pomoc nejvíce zranitelným
  • mobilizace všech relevantních aktérů

Sociálním vyloučením se podle shora uvedeného zákona rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Za sociálně vyloučené se považují osoby či skupiny osob, které se nacházejí v takové situaci, která je charakterizovaná trvalou nebo chronickou deprivací týkající se dosažitelnosti zdrojů, využití schopností, možností volby, bezpečí a moci, jež jsou nutné pro to, aby se mohly těšit slušné životní úrovni a užívat svých občanských, kulturních, hospodářských, politických a sociálních práv.

Strategie sociálního začleňování 2014–2020

Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (dále je „Strategie“) je národní rámcový dokument, jehož ústředním tématem je sociální začleňování a boj s chudobou a navazuje na dřívější Národní program reforem. Strategie byla schválena vládou ČR usnesením č. 24 ze dne 8. ledna 2014. Strategie se zabývá prioritními oblastmi významnými pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a je i důležitým dokumentem z hlediska čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie.

V rámci Národního programu reforem 2017 se ČR zavázala k plnění národního cíle v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením, který zní takto: „Česká republika současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou o 100 000 osob oproti roku 2008“.