Sociální začleňování

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné i péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Součástí této péče je i realizace opatření v oblasti sociálního začleňování.

Účelem a předmětem sociálního začleňování je boj s chudobou a zabraňování sociálnímu vyloučení, které má velmi komplexní podobu a projevuje se problémy v mnoha dimenzích, jejichž řešení vyžaduje integrovaný přístup.

Sociální začleňování je v právním řádu České republiky (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

K obecným cílům sociálního začleňování patří:

  • zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, zboží a službám
  • prevence rizika sociálního vyloučení
  • pomoc nejvíce zranitelným
  • mobilizace všech relevantních aktérů

Sociálním vyloučením se podle shora uvedeného zákona rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Za sociálně vyloučené se považují osoby či skupiny osob, které se nacházejí v takové situaci, která je charakterizovaná trvalou nebo chronickou deprivací týkající se dosažitelnosti zdrojů, využití schopností, možností volby, bezpečí a moci, jež jsou nutné pro to, aby se mohly těšit slušné životní úrovni a užívat svých občanských, kulturních, hospodářských, politických a sociálních práv.

Strategie sociálního začleňování

Strategie sociálního začleňování (dále jen „Strategie“) jsou národní rámcové dokumenty, jejichž ústředním tématem je sociální začleňování a boj s chudobou, které navazují na dřívější Národní program reforem.

Strategie se zabývají prioritními oblastmi významnými pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a jsou i důležitým dokumentem z hlediska čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů České republiky i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie.

Základním nástrojem pro řešení sociálního začleňování osob je z pohledu Strategií sociální práce. Vedle opatření zaměřených na rozvoj sociální práce se Strategie zaměřují na podporu rodiny; rovného přístupu ke vzdělání, přístupu k zaměstnání, sociálním službám; k bydlení
a ke zdravotní péči.

Na zpracování i vyhodnocování plnění opatření Strategií se podílí Komise pro sociální začleňování, která je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí.

V současnosti platné dokumenty:

  • Strategie sociálního začleňování 2021–2030 schválená vládou ČR usnesením č. 55 ze dne 20. ledna 2020
  • Akční plán 2021-2023 Strategie sociálního začleňování 2021-2030 schválený vládou ČR usnesením č. 411 ze dne 26. dubna 2021

Vyhodnocení plnění jednotlivých opatření Strategie se každoročně ve formě zprávy o plnění opatření Strategie sociálního začleňování za uplynulý rok předkládá vládě ČR pro informaci, a to do konce září následujícího roku.

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (dále jen „Koncepce“) usiluje o prosazení širšího, procesuálního pohledu na problematiku bezdomovectví a  zdůrazňuje nutnost jejího komplexního a koordinovaného řešení. Za účelem vypracování samotné Koncepce vznikla expertní skupina pro řešení problematiky bezdomovectví při Komisi pro sociální začleňování. Koncepci schválila vláda ČR svým usnesením č. 666 ze dne 28. srpna 2013.

Vyhodnocení plnění jednotlivých opatření formulovaných Koncepcí se každoročně vyhodnocuje formou Zprávy o plnění opatření Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví České republiky do roku 2020 za uplynulý kalendářní rok. Zpráva je následně předkládána pro projednání členům vlády ČR, a to vždy do konce června následujícího roku.

Poslední aktualizace: 8. 2. 2022