Dokumenty a informace o programu

Dokumenty a informace o programu

V této sekci naleznete dokumenty k Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) - Operačnímu program potravinové a materiální pomoci pro programové období 2014-2020 (OP PMP).

Dokumenty budou dle potřeby aktualizovány a zveřejňovány zde budou i další dokumenty související s prováděním programu.

Specifický cíl I – Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi - Obědy do škol

Vymezení oprávněných žadatelů

Oprávněným žadatelem je:

 • Kraj jako samosprávní jednotka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích;
 • v návaznosti na ustanovení čl. 32 odst. 3 písm. d) nařízení o FEAD se jedná o subjekt, který má správní, finanční a provozní způsobilost ke splnění podmínek poskytnutí podpory na daný projekt, včetně zvláštních požadavků týkajících financování a doby realizace projektu;
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce;
 • Hl. město Praha.

Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni účastnit se výzvy nebo získat podporu, pokud:

 • jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
 • mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • na ně byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 • jim byla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu – dle Pravidel pro žadatele a příjemce SC I.

Definice oprávněného žadatele: Dle §1, odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, kde je obsažena základní definice kraje a jeho samostatné působnosti: „Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje“.

Vymezení oprávněných partnerů

 • Obecně dle pravidel Operačního programu potravinové a materiální pomoci mohou být partnery školy, které poskytují vzdělávací služby na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon) a zařízení školního stravování poskytující stravování pro žáky škol v souladu s uvedeným zákonem a rovněž s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která jsou registrovaná v Rejstříku škol (http://rejskol.msmt.cz ) MŠMT. Oprávněné subjekty jsou uvedené v kapitole 3.3 Operačního programu potravinové a materiální pomoci a rovněž v Pravidlech pro žadatele a příjemce SC I.
 • Školy jsou v projektu partnery s finančním příspěvkem.
 • Partnery s nefinančním příspěvkem jsou Krajská pracoviště Úřadu práce ČR.

Podmínky podpory:

 • dítě je ve věku 3-15 let
 • dítě je v hmotné nouzi

oběd musí být sněden dítětem v zařízení školního stravování

Míra podpory – rozpad zdrojů financování

Výše podpory projektu z OP PMP představuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků FEAD; 15 % z prostředků státního rozpočtu; příjemce 0 %.

Základní role příjemců dotace a partnerů v projektu

Řídící orgán (vyhlašuje výzvu, schvaluje a monitoruje projekt): MPSV
Žadatel/příjemce dotace/nositel projektu: kraj
Partneři v projektu: mateřské a základní školy a víceletá gymnázia bez ohledu na zřizovatele
Další zapojené subjekty (partner bez finančního příspěvku): KrPy a KoPy ÚP ČR
Spolupracující organizace: OSPOD, obce, NNO

Kraj:

 • zpracovává a podává projektovou žádost
 • řídí projekt a koordinuje související aktivity projektových partnerů a spolupracujících organizací (KoPů, skze KrPy)
 • podává monitorovací zprávy o projektu za období stanovené ŘO v podmínkách pro příjemce dotace
 • komunikuje s ŘO, případně podává žádosti o změny v projektu
 • zajišťuje publicitu projektu spolu s KrPy
 • zodpovídá za soulad finančního řízení projektu s pravidly pro udělení dotace
 • předává KrP seznam zapojených škol v projektu

Škola:

 • zpracovává seznam oprávněných příjemců pomoci podle metodiky MPSV
 • poskytuje potřebné podklady KÚ
 • eviduje vydané obědy (svačiny, přesnídávky v MŠ) a podpořené osoby
 • eviduje plnění podmínek v průběhu podpory (docházka)
 • spolupracuje s OSPOD, KoPy případně NNO podle metodiky MPSV

Úřad práce:

 • informuje rodiče pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi o programu
 • potvrzuje oprávněnost příjemců pomoci

Specifické cíle II a III – Potravinová a materiální deprivace osob a domácností bez domova a dalších osob ve vážné sociální nouzi

Žadatel, příjemce, partner

Oprávněným žadatelem je v případě dosavadních výzev odbor řízení projektů Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten připravuje a administruje projektovou žádost a zejména výběrová řízení na dodavatele jednotlivých položek potravinové a materiální pomoci, jehož prostřednictvím se potraviny a další komodity dostávají partnerským organizacím. Ty potom provádějí distribuci pomoci a doprovodná opatření.

Partnerské organizace jsou nejčastěji nestátní neziskové organizace či potravinové banky, ale mohou to být např. i obce či jejich příspěvkové organizace. Na základě svých dlouhodobých zkušeností s potřebami a možnostmi lidí ohrožených chudobou partnerské organizace pomáhají definovat seznam potřebných komodit ať už potravinové či materiální pomoci. Ty jsou zajištěny prostřednictvím veřejné zakázky, vyhlášené realizátorem projektu, tedy MPSV. Vysoutěžený dodavatel potom zásobí partnerské organizace potřebným materiálem, určeným pro přímou distribuci.

Jedním z úkolů partnerských organizací je kromě samotné distribuce také provádění doprovodných opatření. To jsou zejména služby na základě zákona č. 108/2006 Sb. nebo zákona č. 359/1999 Sb., ale mohou to být i další odborné činnosti, které pomáhají příslušníkům cílové skupiny zvýšit kvalitu života (výživové nebo dluhové poradenství apod.)

Partneři projektů mohou být s finančním příspěvkem – v takovém případě je jim poskytnuta paušální částka ve výši 5% z celkové výše objemu pomoci na doprovodná opatření a dalších 5% na technické/administrativní zajištění činností. Partneři s finančním příspěvkem jsou nejčastější a zejména jde o neziskové organizace. Partneři bez finančního příspěvku jsou pak zpravidla takové veřejnoprávní subjekty, kterým ve většině případů paušální příspěvky poskytnout nelze, distribuci a doprovodná opatření však provádět mohou.

Podrobné informace o oprávněných žadatelích, příjemcích a partnerech projektů financovaných v rámci SC II a SC III nalezne zájemce přímo ve znění programového dokumentu OP PMP.

Adresář organizací, které distribuují potravinovou a materiální pomoc

Adresáře partnerských a subpartnerských organizací, které v rámci projektu MPSV „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ distribuují pomoc.

Poslední aktualizace: 29. 6. 2021