FAQ

1. Komu pomáhá Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)?

FEAD pomáhá nejchudším osobám ve vážné potravinové či materiální nouzi – např. lidem bez domova, rodinám v azylových domech, seniorům, samoživitelům, dětem a dalším.

2. Jak pomoc funguje?

Charitativní a neziskové organizace poskytují jednotlivcům i rodinám v nouzi základní potraviny (včetně kojenecké stravy a dalších produktů pro děti), hygienické potřeby či textil.

Z FEADu jsou dále hrazeny školní obědy pro děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy z vlastních prostředků.

3. Kdo pomoc poskytuje?

Distribuci potravin, hygienických a domácích potřeb nebo textilu spolu s další pomocí provádějí ve spolupráci s MPSV např. potravinové banky z celé ČR, charity, neziskové organizace nebo příspěvkové organizace měst. Podrobný seznam zapojených organizací naleznete v sekci „Aktuality“ (https://www.mpsv.cz/web/cz/aktuality-2).

Financování školních obědů zajišťují Krajské úřady všech krajů ČR ve spolupráci se školami, školkami a stravovacími zařízeními.

4. Dostává každý stejnou potravinovou a materiální pomoc?

Pomoc je v maximální možné míře „ušita na míru“ potřebným lidem v různých situacích. Např. lidé bez domova mají menší možnost dalšího zpracování jídla, proto dostávají potraviny určené k přímé konzumaci, také jsou pro ně připravena jednorázová balení hygienických potřeb, stany, spacáky a karimatky; domácnosti naopak uvítají trvanlivé potraviny k další kuchyňské úpravě nebo základní čisticí prostředky; rodiny s dětmi zase kojeneckou výživu, plenky nebo školní pomůcky. V zimě se distribuuje zimní oblečení.

5. Kdo může požádat o potravinovou a materiální pomoc? Jak často?

Kdokoli cítí problém s opatřením základních potřeb a potravin se může obrátit na některou ze zapojených organizací. Ta jeho situaci vyhodnotí a pomoc poskytne.

6. Kdo může požádat o úhradu školních obědů?

O úhradu školních obědů může požádat zákonný zástupce dítěte ve věku 3-15 let, za předpokladu, že pobírá dávky hmotné nouze a dítě navštěvuje školu, která je do projektu zapojena.

7. Jak probíhá žádost o úhradu školních obědů?

Zákonný zástupce dítěte, který splňuje podmínku nároku na dávky v hmotné nouzi, v určeném období (pro zapojení do školního roku 2020/2021 jsou to červen – září 2020, pro druhé pololetí leden 2021) může získat Potvrzení o zapojení se do projektu na kontaktních pracovištích Úřadu práce v červnu a září 2020 a pro druhé pololetí v lednu 2021. Toto potvrzení pak Úřad práce zasílá škole, kterou dítě navštěvuje.

8. Může zákonný zástupce podat žádost během školního roku?

Projekt je nastaven tak, aby fungoval celý školní rok, tj. nezbytnou administrativu je nutné vyřešit do začátku školního roku (viz otázka č. 7). V případě potřeby je možné přihlásit dítě do projektu i od druhého pololetí školního roku.

9. V jakých krajích nyní projekt funguje?

Projekt funguje ve všech 14 krajích ČR.

10. Proč v některých školách projekt běží a jinde ne?

Účast v projektu je dobrovolná jak ze strany krajů - žadatelů a příjemců podpory, tak i škol – partnerů projektu. Pokud se škola do projektu v daném kraji nezapojí, nelze si pomoc nijak nárokovat.

11. Kolik dětí díky projektu již obědvalo?

Od počátku projektu ve školním roce 2015/2016 až do školního roku 2019/2020 obědvalo ve zhruba 960 školách a školských zařízeních celkem 21,6 tis. dětí.

12. Lze poznat, jestli dítě obědvá díky projektu? Má například vyhrazený stůl?

Ne. Jakákoliv identifikace je zakázaná. Cílem naopak je, aby se dítě co nejvíce začlenilo do kolektivu, ze kterého bylo předtím neúčastí na obědech de facto vyloučeno. Pokud o tom dítěti neřeknou sami rodiče, ani ono se nedozví, že obědvá díky projektu.

13. Jak probíhá úhrada obědů? Není možné, že se peníze použijí na něco jiného?

Tyto obavy jsou zbytečné. Kraj dotaci získanou od MPSV pošle dále školám a ty je použijí přímo na úhradu obědů.

14. Může být podpora odejmuta?

Pokud jsou splněny všechny požadavky před začátkem školního roku, dítě se může stravovat od září do června. Podpora nezanikne, ani když např. rodič získá v průběhu školního roku práci a vypadne ze seznamu lidí v hmotné nouzi. Každý školní rok (pokud se kraj/škola do projektu opět zapojí) se ale žádost o podporu posuzuje znovu.

Pomoc z projektu může být dítěti zastavena v případě hrubých porušování pravidel – při vysokém počtu neomluvených absencí, pokud často nejsou odhlašovány obědy při nepřítomnosti dítěte apod.

15. Kdo to všechno financuje? Kolik peněz je k dispozici?

Pomoc je financována z FEADu a ze státního rozpočtu ČR. Poslední výzva z programového období 2014 – 2020 na Obědy do škol bude realizována pro školní rok 2021/2022. Dle plánu může ČR vyčerpat na obědy do škol až 150 milionů korun, na potravinovou a materiální pomoc až 550 milionů korun.

Poslední aktualizace: 23. 4. 2020