FAQ

1. Komu pomáhá FEAD?

Těm nejchudším lidem – samoživitelům, lidem bez domova, rodinám v azylových domech, seniorům …

2. Jak pomoc funguje?

Jednotlivci i rodiny dostávají prostřednictvím charitativních organizací balíčky se základními potravinami, hygienickými potřebami či jídlem pro děti. Také jsou podporovány rodiny, které nemají na úhradu školních obědů pro své děti.

3. Jaké organizace se zapojují do distribuce potravin, a hygienických a domácích potřeb nebo textilu?

Charita ČR, Naděje, Diakonie SKP ČCE, Slezská diakonie a Diakonie Církve bratrské, 11 potravinových bank z celé ČR, které spolupracují s celou řadou neziskových organizací, a město Jindřichův Hradec.

4. Jsou všechny balíčky potravinové a materiální pomoci stejné?

Ne. Balíčky se liší podle toho, komu jsou určeny. Např. lidé bez domova mají menší možnost dalšího zpracování jídla, domácnosti uvítají základní čisticí prostředky, rodiny s dětmi kojeneckou výživu nebo plenky apod. V zimě se počítá s distribucí šál a čepic.

5. Kdo může požádat o balíček? Jak často?

Kdokoli cítí problém s opatřením základních potřeb a potravin se může obrátit na některou ze zapojených organizací. Ta jeho případ vyhodnotí a pomoc poskytne. Je však důležité vědět, že pomoc není nároková.

6. Kdo může požádat o úhradu školních obědů?

O úhradu školních obědů může požádat zákonný zástupce dítěte, za předpokladu, že pobírá dávky hmotné nouze déle než 3 měsíce. Dítě musí navštěvovat školu, která je do projektu zapojena.

7. Zákonný zástupce dítěte si musí nechat od Úřadu práce ČR potvrdit, že pobírá dávky hmotné nouze. Potvrzení pak ÚP zasílá škole, kterou dítě navštěvuje.

Zákonný zástupce dítěte si musí zpravidla během letních měsíců nechat od Úřadu práce ČR potvrdit, že pobírá dávky hmotné nouze. Potvrzení pak ÚP zasílá škole, kterou dítě navštěvuje.

8. Může zákonný zástupce podat žádost během školního roku?

Zpravidla to možné není. Projekt je nastaven tak, aby fungoval celý školní rok, tj. nezbytnou administrativu je nutné vyřešit do začátku školního roku. Výjimkou je, když kraj plánuje zajistit dětem stravování až na 2. pololetí školního roku. Potom potvrzování prostřednictvím ÚP probíhá v podzimních měsících. Úřad práce o tom informuje své klienty a pomoc jim nabízí v případě, kdy se zapojí kraj i škola.

9. V jakých krajích/školách nyní projekt funguje?

Ve školním roce 2018/2019 projekt funguje v těchto krajích: Praha, Liberecký, Jihomoravský, Vysočina, Královéhradecký, Karlovarský, Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský a Středočeský.

10. Proč v některých krajích/školách projekt běží a jinde ne?

Účast v projektu je dobrovolná (ze strany krajů i škol). Nejdůležitější je, aby se zapojil kraj a požádal MPSV o dotaci. Kraj pak následně uzavírá smlouvu o spolupráci se školami, které se nachází na jeho území, a které o účast v projektu projeví zájem.

11. Od kdy projekt funguje?

Pilotní projekt obědů do škol fungoval ve 2. pololetí šk. roku 2015/2016, a to v kraji Libereckém a Jihomoravském. Poté se připojily další kraje.

12. Kolik dětí díky projektu již obědvalo?

Ve 2. pololetí šk. roku 2015/2016 se ve 2 krajích zapojilo skoro 80 škol, ve kterých obědvalo cca 520 dětí. Ve školním roce 2016/2017 se ve 4 krajích zapojilo skoro 200 škol, ve kterých mělo možnost obědvat téměř 2 100 dětí. V letošním školním roce 2017/2018 se v 9 krajích zapojilo téměř 450 škol, ve kterých obědvalo 5 500 dětí. V aktuálním školním roce je zapojeno 10 krajů, téměř 600 škol a obědvá 5 000 dětí.

13. Lze poznat, jestli dítě obědvá díky projektu? Má například vyhrazený stůl?

Ne. Jakákoliv identifikace je zakázaná. Cílem naopak je, aby se dítě co nejvíce začlenilo do kolektivu, ze kterého bylo předtím neúčastí na obědech de facto vyloučeno. Pokud o tom dítěti neřeknou sami rodiče, ani ono se nedozví, že obědvá díky projektu.

14. Jak probíhá úhrada obědů? Není možné, že se peníze použijí na něco jiného?

Tyto obavy jsou zbytečné. Kraj dotaci získanou od MPSV pošle dále školám a ty je použijí přímo na úhradu obědů.

15. Může být podpora odejmuta?

V průběhu školního roku to není možné. Pokud jsou splněny všechny požadavky před začátkem školního roku, dítě se může stravovat od září do června. Podpora nezanikne, ani když např. rodič získá v průběhu školního roku práci. Každý školní rok (pokud se kraj/škola do projektu opět zapojí) se ale žádost o podporu posuzuje znovu. Kromě délky pobírání dávek v hmotné nouzi je důležitá také docházka dítěte do školního zařízení – při neomluvené nebo vysoké absenci nemusí být žádosti vyhověno.

16. Nesplňuji podmínku pobírání dávek hmotné nouze, ale přesto nemám peníze na úhradu školních obědů. Kam se můžu obrátit o pomoc?

Pomoc nemajetným rodičům s úhradou školních obědů nabízí organizace Women for Women, se kterou MPSV uzavřelo memorandum o spolupráci. Více informací www.obedyprodeti.cz.

17. Kolik je v Česku dětí v hmotné nouzi?

Celkem do cílové skupiny projektů patří v ČR téměř 53 tisíc dětí. Nejvíce jich je v Moravskoslezském kraji (více než 12,5 tisíce), Ústeckém kraji (11,1 tisíce) a Jihomoravském kraji (4,6 tisíce).

18. Kdo to všechno financuje? Kolik peněz je k dispozici?

Pomoc je financována z fondu FEAD a ze státního rozpočtu ČR. Do roku 2020 může Česko z tohoto fondu vyčerpat na obědy pro děti až 400 milionů korun, na potravinové a hygienické balíčky více než 310 milionů korun.

19. Prominutí či snížení Úplaty za stravovací služby, dle §123 ods. 4 školského zákona

(jedná se o část, kterou hradí dítěti rodiče)
Stravování dětí v ZŠ je školskou službou poskytovanou povinně školou žákům jako hmotné zabezpečení. To, že úplata je založena na nákladech na potraviny, neznamená, že jde o 2 oddělitelná plnění, tedy o jedno plnění financované školou a druhé plnění financované žákem. Povinnost školy je nedělitelná. Pokud tedy škola přijme dar na financování nákladů na obědy a v té souvislosti nebude od některých žáků vybírat úplatu, nejde o poskytování daru ze strany školy žákovi ve smyslu § 37 RPÚR, ale o prosté plnění povinnosti podle školského zákona, a to bez využití možnosti vybrat úplatu/s využitím možnosti snížit nebo prominout úplatu, což je tedy plně v kompetenci ředitele školy.
Operační program potravinové a materiální pomoci, ani dotační program MŠMT a ani samotný projekt Obědy pro děti v žádném případě není postaven na daru škola, resp. zařízení školního stravování-žák (zde se skutečně jedná pouze o prominutí či snížení úplaty za školní stravování podle § 123 školského zákona), ale na daru NNO-škola, resp. zařízení školního stravování, za předem jasně stanovených podmínek. Stát v rámci financování regionálního školství poskytuje finanční prostředky na činnost zařízení školního stravování pouze na tzv. přímé výdaje, tedy platy personálu, nikoliv na náklady na potraviny. Tato část nákladů je hrazena z provozních prostředků poskytnutých zřizovatelem zařízení školního stravování (obcí). V případě prominutí úplaty za školní stravování žákovi (prominutí části, kterou hradí rodiče) tak zařízení školního stravování musí ze svého rozpočtu (z provozních prostředků poskytnutých od zřizovatele) daný rozdíl uhradit.

Výše uvedené tedy znamená:

§ 123 odst. 1 – 3 školského zákona definuje úplatu za vzdělávání a školské služby. Za školskou službu považujeme i poskytování školního stravování. Odstavec 4 zmíněného paragrafu hovoří o stanovení výše úplaty a v závěru je i možnost prominout tuto úplatu zvláště u dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním.
Pokud tedy ředitel školy identifikuje dítě, které bude splňovat podmínky pro získání podpory z projektu Obědy pro děti, pak v souladu s uvedeným paragrafem žákovi, resp. jeho zákonným zástupcům, úplatu promine. Vzhledem ke skutečnosti, že úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který je vypočítán na základě přílohy k Vyhlášce o školním stravování a škola musí náklady vynaložené na zajištění stravy pro žáky pokrýt, jinak by ji vznikla ztráta, přichází na řadu Operační program potravinové a materiální pomoci, dotační program MŠMT ČI obecně prospěná společnost WOMEN FOR WOMEN, díky kterým škola získá prostředky účelově určené na stravné pro potřebné děti.