Náhradní výživné

1. Životní událost

Mám/jsem nezaopatřené dítě a není mi hrazeno výživné.

2. Způsoby podání

Formulář Žádost o náhradní výživné je možné na Úřad práce podat osobně, poštou nebo elektronicky.

3. Obecné informace

Náhradní výživné je sociální dávka, která je poskytována nezaopatřenému dítěti, kterému není povinnou osobou hrazeno stanovené výživné nebo je hrazeno částečně.

Náhradní výživné je poskytováno po zákonem stanovenou dobu, max. však 48 výplat nejdéle ovšem do skončení nezaopatřenosti dítěte, tedy do 26 let věku.

Náhradní výživné je poskytováno ve výši rozdílu měsíční dávky výživného určeného rozsudkem soudu nebo soudem schválené dohody o výživném a částečného plnění výživného v příslušném měsíci. Maximální výše náhradního výživného je však 3 000 Kč měsíčně.

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, vždy po měsíci, za který náleží.

Příjmy rodiče nejsou u této dávky sledovány.

Obecné informace k náhradnímu výživnému: https://www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne

4. Vznik nároku

Základní podmínkou nároku na náhradní výživné je probíhající exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí k vymožení výživného za situace, kdy není povinným rodičem vyživovací povinnost plněna vůbec či je plněna pouze částečně. Probíhající exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí znamená podání návrhu na zahájení exekuce nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

Nárok rovněž vznikne v případě, kdy soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, a to v posledních čtyřech měsících před podáním žádosti o přiznání náhradního výživného, popř. v průběhu řízení o tuto dávku nebo po přiznání náhradního výživného.

Nárok na náhradní výživné má nezaopatřené dítě, která má na území České republiky trvalý pobyt a bydliště.

5. Další podmínky nároku

Vždy je nezbytné mít k dispozici rozsudek soudu o výživném nebo soudem schválenou dohodu o výživném, na jejichž základě bude možné dlužné výživné vymáhat.

O náhradní výživné se podává žádost a následně se každé čtyři měsíce dokládá výše přijatého výživného za předcházející čtyři kalendářní měsíce.

Není rozhodující, za jaký měsíc nároku je výživné plněno, zohledňuje se výživné, které oprávněná osoba v rozhodném období skutečně obdržela od povinné osoby nebo jiné fyzické či právnické osoby.

Nárok na výplatu dávky vzniká nejdříve dnem podání žádosti.

Po zániku nároku na náhradní výživné (po 48 výplatách náhradního výživného nebo po skončení nezaopatřenosti dítěte), Úřad práce ČR rozhodne, které pohledávky na výživné přejdou na stát a v jakém rozsahu. Pohledávka přechází na stát dnem právní moci rozhodnutí o přechodu pohledávky na stát.

Úřad práce k vymožení pohledávky vyzve oprávněnou osobu, aby po rozhodnutí o přechodu pohledávky na stát podala návrh na vstup státu namísto dosavadního oprávněného do probíhajícího řízení o soudním výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení. Oprávněná osoba je povinna výzvě vyhovět. Pokud tak neučiní, je povinna nahradit škodu, kterou takto způsobila.