Komunitární programy

Komunitární programy jsou nástroji k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech. Na rozdíl od strukturálních fondů EU jsou zaměřeny úžeji specifické prioritní oblasti.

V rámci komunitárních programů jsou realizovány tři typy aktivit:

  1. aktivity realizované Evropskou komisí, resp. organizacemi vybranými Evropskou komisí na základě výzvy k podání návrhu projektu (např. analýzy, studie, statistické výzkumy apod.)
  2. aktivity realizované členskými státy na základě omezené výzvy k podání návrhů projektů (spolufinancování národních aktivit - seminářů, informačních kampaní apod. - z prostředků komunitárních programů)
  3. aktivity realizované na základě otevřené výzvy k podání návrhů projektů, kterých se mohou zúčastnit organizace ze všech členských zemí (např. projekty výměny dobrých zkušeností, vývoj inovativních metod a nástrojů apod.)

Česká republika získala možnost účastnit se komunitárních programů na základě Dodatkového protokolu Evropské dohody mezi Společenstvím a Českou republikou, který vstoupil v platnost dne 1.2.1996. Podmínkou účasti v jednotlivých programech bylo schválení Memoranda o porozumění mezi vládou ČR a Evropskou komisí a zaplacení vstupního poplatku. U některých komunitárních programů byla zvolena metoda postupného zapojování, s postupným zvyšováním účastnického poplatku a současně rozsahu aktivit programu, do kterých se země mohla zapojit. Ode dne přistoupení ČR k EU, tj. od 1. května 2004, je Česká republika oprávněna účastnit se všech komunitárních programů v plném rozsahu bez nutnosti platit účastnický poplatek. Komunitární programy jsou pro členské státy financovány ze všeobecného rozpočtu EU.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020