Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Program podporuje koordinaci politik, sdílení osvědčených postupů, budování kapacit a testování inovačních politiky. Program je řízen přímo Evropskou komisí. Ta nese celkovou zodpovědnost za jeho implementaci i finanční administraci.

Cílem a obsahem programu je zejména:

  • posilovat know-how, kapacity a odpovědnost hlavních unijních a vnitrostátních tvůrců politik a ostatních zúčastněných stran při dosahování cílů Unie v oblasti zaměstnanosti, v sociální oblasti a v oblasti pracovních podmínek; dále
  • podporovat vypracovávání adekvátních, dostupných a účinných systémů sociální ochrany;
  • podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením trhů práce v Unii;
  • podporovat zaměstnanost a sociální začleňování zvyšováním dostupnosti a přístupnosti mikroúvěrů pro ohrožené skupiny obyvatel a pro mikropodniky, včetně zlepšení přístupu sociálních podniků k finančním prostředkům.

Program integruje tři dosud samostatně existující programy, a to:

Rozpočet programu na období 2014 – 2020 je cca 920 mil. EUR.

Další informace o programu jsou k dispozici na internetových stránkách https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Zukalová
odbor EU a mezinárodní spolupráce MPSV
tel.: 221 922 118
e-mail: jitka.zukalova@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020