Žádost o náhradní výživné

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu. Využít můžete i datovou schránku či e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace o formuláři

Co k žádosti potřebuji?

Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby (vyjma povinné osoby) nebo rodný list u dětí do 15 let.

Exekuční titul, jehož obsahem je úprava vyživovací povinnosti k oprávněné osobě (rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném).

Doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce.

Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky se dokládá vždy i v případě, kdy nebylo přijato žádné výživné. Bylo-li uvedeno přijaté výživné, pak se dokládá doklad prokazující výši částečného plnění výživného např. výpisem z účtu, písemným potvrzením o předání a převzetí výživného. Bylo-li uvedeno, že pohledávka na výživné byla postoupena, dokládá se doklad prokazující její postoupení.

Je-li výživné vymáháno v zahraničí, musí být přiložen doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon rozhodnutí příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Lze kontaktovat www.umpod.cz.

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte - pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let. Nezaopatřenost dítěte je nutno prokázat doložením jednoho z následujících potvrzení: Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz, Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

OVĚŘENÍ NÁROKU NA DÁVKU

Orientační výpočet náhradního výživného