Sociální bydlení, problematika bezdomovectví, sociální začleňování a podpora seniorů

Oddělení sociálního bydlení, bezdomovectví a podpory seniorů

  • navrhuje a spoluvytváří legislativní návrhy v oblasti sociálního bydlení a sociálního začleňování, příp. navazujících zákonných norem,
  • zpracovává Koncepci sociálního bydlení, Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti včetně navazujících akčních plánů a zpráv o plnění,
  • zajišťuje činnost sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, připravuje odborné podklady pro jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace pomáhá při vypracování jejích stanovisek a doporučení včetně vypracovávání výročních zpráv a ročního programu,
  • zabezpečuje činnost Národního kontaktního místa pro Madridský mezinárodní akční plán pro stárnutí a jeho Regionální implementační strategii,
  • zajišťuje metodickou podporu krajům, obcím, poskytovatelům sociálních služeb a dalším relevantním aktérům v oblasti řešení a prevence bezdomovectví, sociálního bydlení a boje proti chudobě, přípravy na stárnutí a v této souvislosti také realizuje metodické návštěvy u poskytovatelů sociálních služeb, krajských a obecních úřadů,
  • v rámci své působnosti provádí analýzy zahraničních trendů a navrhuje jejich promítnutí do prostředí České republiky, 
  • spolupracuje na „Dotačním programu podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“,
  • spolupracuje na koncepci čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů a evropských strukturálních a investičních fondů v opatřeních směřujících k podpoře sociální integrace, a to zejména při implementaci strukturální pomoci a v podpoře sociálního začleňování a sociálního bydlení a seniorské problematiky, spolupracuje na formulaci výzev financovaných z OPZ+ týkajících se sociálního začleňování, sociálního bydlení.

Poslední aktualizace: 26. 10. 2022