Sociální bydlení a bezdomovectví

Problematika sociálního bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí je gesčním resortem zejména ve vztahu k sociální politice, sociální práci (práce s lidmi v bytové nouzi, prevence ztráty bydlení atp.), sociálním službám (krizová intervence, denní centra, noclehárny a azylové domy atp.) a sociálním dávkám na bydlení (tj. příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc). Agenda sociálního bydlení je důležitou tématikou, neboť dotváří komplexnost sociální politiky a sociálních služeb, a zajišťuje prevenci ztráty bydlení. Sociální bydlení v součinnosti se sociální integrací zajišťuje důstojné a cenově dostupné bydlení.

Zajištění bytu je základním předpokladem životní stability. Neustále narůstající ceny nájmů a nemovitostí (bydlení včetně nákladů na energie) zvyšují nejen počty osob v bytové nouzi (bez střechy či domova), ale i osob bytovou nouzí ohrožených.

Z těchto důvodů je potřeba řešit krizi bydlení na meziresortní úrovni:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí má ve své gesci platnou Koncepci sociálního bydlení České republiky 2015-2025, a každoročně sleduje a spolupracuje na plnění jednotlivých cílů, které jsou zaznamenány v každoroční Zprávě o plnění.
  • Od roku 2018 je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem věcného záměru a návrhu zákona o sociálním bydlení, později změněno na návrh zákona o dostupnosti bydlení); Ministerstvo práce a sociálních věcí zde zastává roli spolugestora.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí je také spolugestorem Koncepce bydlení České republiky 2021+, kterou má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj.

Řešení problematiky je zaštítěno i projektem Podpora sociálního bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend, který mj. prostřednictvím Kontaktního centra (Kontaktní centrum (mpsv.cz)) zprostředkovává metodickou podporu občanům, obcím, poskytovatelům sociálních služeb, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o sociální bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Problematika bezdomovectví

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti spadá mimo jiné i péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Součástí této péče je i realizace opatření v oblasti pomoci osobám bez domova.

Strategie sociálního začleňování 2021‒2030

Strategie sociálního začleňování 2021–2030 (dále jen „Strategie“) je národní dokument schválený vládou České republiky usnesením č. 55 dne 20. ledna 2020, který zastřešuje hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených. Materiál pokrývá také oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením a stanovuje prioritní témata sociálního začleňování a jeho financování ze zdrojů České republiky (dále jen „ČR“) i Evropské Unie (dále jen „EU“). Na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády na rok 2021 bylo rozhodnuto o jeho rozšíření o témata z oblasti bezdomovectví z důvodu končící platnosti „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020“. Rozšířená Strategie o vybraná témata z oblasti bezdomovectví byla schválena vládou České republiky usnesením č. 1169 dne 13. prosince 2021. Konkrétně byl materiál rozšířen o definici bezdomovectví dle evropské typologie ETHOS, o sociální práci v sociálním bydlení apod. Cílem je i mimo jiné zlepšit zdravotní dostupnost pro osoby bez domova a zaměřit se na lepší dostupnost nízkoprahových pobytových a ambulantních služeb pro osoby v extrémním sociálním vyloučení.

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 (dále jen „Koncepce“) usilovala o prosazení širšího, procesuálního pohledu na problematiku bezdomovectví a zdůrazňovala nutnost jejího komplexního a koordinovaného řešení.

Vyhodnocení plnění jednotlivých opatření formulovaných Koncepcí se každoročně vyhodnocovaly formou Zprávy o plnění opatření Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví České republiky do roku 2020 za uplynulý kalendářní rok.

Pracovní skupina pro ukončování bezdomovectví

Snahou Pracovní skupiny k řešení problematiky bytové nouze a bezdomovectví je odborná diskuze, koncepční přístup k řešení problematiky bytové nouze a bezdomovectví. Vznik pracovní skupiny reaguje na ukončení účelu činnosti Meziresortní pracovní skupiny prevence a řešení problematiky bezdomovectví, dále bude průběžné naplňovat cíle Evropské unie, tzn. závazek České republiky do roku 2030 ukončit bezdomovectví a navrhovat systémové možnosti řešení problematiky bezdomovectví s přesahem k dalším aktérům státní správy, NNO, obcím aj. subjektům.

 

Poslední aktualizace: 26. 10. 2022