Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP

 

Upozornění:

Na základě usnesení vlády 765 ze dne 14. 9. 2022 dochází od 3. čtvrtletí roku 2022 ke zvýšení maximální částky příspěvku podle ustanovení § 78a odst. 17 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, o 600 Kč, tj. na 14 200 Kč. Zvýšení příspěvku se týká zaměstnanců, kteří jsou orgánem sociálního zabezpečení uznáni invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni. V případě osob zdravotně znevýhodněných zůstává maximální částka příspěvku 5 000 Kč. Zaměstnavateli nadále náleží k příspěvku paušální částka 1 000 Kč měsíčně na osobu se zdravotním postižením.

Pozor – změny týkající se poskytování příspěvku od 2. kalendářního čtvrtletí 2022:

Na základě části první zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřením při epidemii, ve znění pozdějších předpisů, v rámci poskytování příspěvku podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebylo po dobu platnosti mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 požadováno splnění podmínky bezdlužnosti. Současně bylo zaměstnavatelům po tuto dobu umožněno pro účely stanovení výše příspěvku uplatňovat náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

Vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla většina celostátně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena. V platnosti zůstávají jen dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče, která však již nemají vliv na oblast zaměstnanosti a chráněného trhu práce. Na základě této skutečnosti se pro poskytování příspěvku za 2. kalendářní čtvrtletí 2022 a všechna následující kalendářní čtvrtletí již nebude aplikovat postup podle části první zákona č. 161/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zaměstnavatelé tak, stejně jako v období před koronavirovou pandemií,:

- budou prokazovat splnění podmínky bezdlužnosti,
- nebudou pro účely stanovení výše příspěvku uplatňovat náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

1. Životní událost

Zaměstnávám více než 50 % OZP (definice OZP: https://www.uradprace.cz/web/cz/definice-ozp).

Chci příspěvek na zaměstnávání OZP.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném trhu práce (CHTP) vznikne pouze takovému zaměstnavateli, se kterým ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti a který splňuje podmínky stanovené v § 78a zákona o zaměstnanosti.

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (náklady na mzdu nebo plat). Maximální měsíční částka činí 14 200 Kč na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, a 5 000 Kč měsíčně na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou (dále také „OZZ“). Zaměstnavateli také náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na každou OZP v pracovním poměru. Dále může zaměstnavatel na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o částku představující rozdíl mezi částkou 14 200 Kč a příspěvkem poskytnutým na náklady na mzdu nebo plat měsíčně. Celkem tedy může ÚP ČR zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše 15 200 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ.

Příspěvek je poskytován čtvrtletně zpětně. K poskytování příspěvku je příslušná krajská pobočka ÚP ČR, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Součástí žádosti o poskytnutí příspěvku je jmenný seznam zaměstnanců se zdravotním postižením a doložení skutečnosti, že zaměstnanci, na které zaměstnavatel příspěvek požaduje, jsou OZP.

Metodický výklad pro zaměstnavatele, týkající se povinného podílu: https://www.uradprace.cz/web/cz/chraneny-trh-prace

4. Vznik nároku

Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku je vydáno na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Základní předpoklady:

 • zaměstnavatel splňuje stále podmínky stanovené v § 78 pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na CHTP,
 • zaměstnavatel nemá k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí
  • v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, vedené příslušným finančním nebo celním úřadem,
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

   s výjimkou případů, kdy:

  • bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo
  • součet nedoplatků k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které zaměstnavatel o příspěvek žádá, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto nedoplatcích od ÚP ČR dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích na základě souhlasu žadatele zjistil ÚP ČR sám,
 • zaměstnavatel vyplní a doloží jmenný seznam zaměstnanců se zdravotním postižením, na které zaměstnavatel příspěvek požaduje a doloží, že zaměstnanci jsou OZP,
 • zaměstnavatel doloží doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může ministr práce a sociálních věcí prominout splnění podmínky bezdlužnosti, pokud jde o nedodržení lhůt stanovených k úhradě nedoplatků zaměstnavatele, a Ministerstvo práce a sociálních věcí může prominout splnění podmínky bezdlužnosti, pokud jde o výši součtu nedoplatků zaměstnavatele, která k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí přesáhla 10 000 Kč (ustanovení § 78a odst. 15 a 16 zákona o zaměstnanosti).

V zákonem stanovených případech vzniká zaměstnavateli povinnost vyplacený příspěvek (dle § 78a odst. 10)