Příspěvek na Nový podnikatelský program

1. Životní událost

Zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

2. Způsoby podání

Způsob podání tiskopisů.

3. Obecné informace

Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí kompletní nebo částečná změna výrobního programu, ale také přechod ke kvalitativně vyšší technologii. Lze pod něj podřadit i případy, kdy z důvodu tzv. vyšší moci, například povodně nebo požáru, je zaměstnavatel nucen své vybavení obnovit, pokud se jedná o vybavení na vyšší technologické úrovni. Všechny tyto případy musí být prokazatelné a doložitelné.

Příspěvek lze poskytovat v souladu s § 117 zákona o zaměstnanosti na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů.

4. Vznik nároku

Příspěvek není nárokový.

Projednání a případné uzavření písemné dohody o poskytnutí příspěvku proběhne na základě písemné žádosti žadatele- zaměstnavatele. Základní předpoklady:

  • zaměstnavatel předloží svůj podnikatelský záměr, seznam zaměstnanců, kterým nemůže zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a doklad prokazující vztah k objektu, ve kterém bude realizován nový podnikatelský program,
  • žadatel prokáže splnění zákonných podmínek podle § 118 zákona o zaměstnanosti doložením
    • dokladu o zřízení účtu u peněžního ústavu
    • potvrzení finančního úřadu a celního úřadu, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
    • potvrzení zdravotních pojišťoven, kam má povinnost odvádět za své zaměstnance (a za sebe, je-li žadatelem fyzická osoba), že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a
    • potvrzení Správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Potvrzení si může vyžádat ÚP ČR, pokud k tomu dá žadatel souhlas. Pokud má žadatel nedoplatky, musí prokázat, že má sjednán splátkový kalendář a splátky řádně hradí.