Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 18. června 2007

1. 6. 2007

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá na jednání Vlády ČR v pondělí 18. 6. 2007 "Výroční zprávu Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2006" a "Roční souhrnnou zprávu o plnění úkolů obsažených v programovém dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů".