Informace o vyslání pracovníka - Oznámení zaměstnavatele (vysílající společnosti) o vyslání pracovníka/ků na území České republiky dle směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel a zaměstnávám cizince.

2. Obecné informace

  1. Zaměstnavatel vysílající svého zaměstnance do ČR podle směrnice 96/71/ES je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce.

Informační povinnost je třeba splnit bez ohledu na délku vyslání. Jedinou výjimku představují zaměstnanci v mezinárodní dopravě, jejichž vyslání do ČR není nutno ohlašovat.

Informační povinnost lze splnit zasláním příslušného formuláře poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na podatelnu příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

Při skončení vyslání je zaměstnavatel povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o ukončení práce vyslaného pracovníka na území České republiky.

 

Za nesplnění informační povinnosti lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč (§ 139 a 140 zákona o zaměstnanosti).

 

  1. Evidenční povinnost (§ 102 odst. 3 zákona o zaměstnanosti)

Zahraniční zaměstnavatel vysílající pracovníky do ČR podle směrnice 96/71/ES je povinen vést evidenci těchto osob obsahující následující údaje: identifikační údaje pracovníka; adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek; číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal; druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno; pohlaví těchto fyzických osob, den nástupu a den skončení výkonu práce nebo vyslání na území České republiky.

Povinnost mít na pracovišti kopii pracovní smlouvy přeloženou do češtiny (§ 136 odst. 2 zákona o zaměstnanosti)

 

  1. Zaměstnavatel vysílající svého zaměstnance do ČR je povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, přičemž doklady, jimiž je plněna tato povinnost, musejí být přeloženy do českého jazyka (úřední překlad není vyžadován, překlad však musí obsahově odpovídat originálu a musí být srozumitelný; akceptovány jsou rovněž dokumenty ve slovenském jazyce).

Za nesplnění této povinnosti lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč (§ 139 a 140 zákona o zaměstnanosti).

3. Způsoby podání

Pro elektronické podání formulářů existují následující možnosti doručení:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek
  • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Odeslání datovou schránkou

Všechny formuláře je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

V tomto případě tedy formulář vyplníte, stáhnete si na lokální uložiště a po jeho vyplnění odešlete formou přílohy prostřednictvím Vaší datové schránky na příslušnou adresu krajské pobočky Úřadu práce České republiky, v jejímž obvodu má žadatel sídlo (bydliště), kterou najdete na stránce: Kontaktní informace.

Zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Formuláře je také možno zaslat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je formulář přiložen jako příloha a tento mail musí obsahovat platný elektronický podpis. E-mail bez elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance ÚP ČR, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou snažit na něj odpovědět.

Podání formuláře v listinné podobě na příslušnou pracoviště Úřadu práce ČR

Formulář je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na stránce: Kontakty