Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

Systém péče o ohrožené děti prochází v posledních letech dynamickým vývojem, který je doprovázen řadou zásadních změn probíhajících v rámci transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Transformace je realizována Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími rezorty (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti) a jejím cílem je:

 • zajistit důslednou ochranu práv každého dítěte a naplnění jeho individuálních potřeb;
 • podpořit kvalitu života dětí a rodiny;
 • eliminovat diskriminaci a nerovný přístup k dětem;
 • podporovat všestranný rozvoj dítěte doma v jeho přirozeném rodinném prostředí, a nebude-li to možné, tak primárně v náhradním rodinném prostředí;
 • podpořit účast dítěte na rozhodování o záležitostech, které se ho týkají.

Záměr transformace je zpracován ve vládní Národní strategii ochrany práv dětí s akčním obdobím 2012 – 2018 (dále jen Strategie), která byla schválena usnesením vlády č. 4 ze dne 4. ledna 2012. Strategie reaguje na zásadní nedostatky systému, jejichž existenci potvrdila řada výzkumů, a poukazují na ně i doporučení významných mezinárodních institucí (např. Výboru OSN pro práva dítěte).

Legislativní rámec transformace se částečně odrazil též do novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Systémový projekt – Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

MPSV podporuje naplnění cílů a opatření Národní strategie ochrany práv dětí prostřednictvím projektu s názvem „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ (č. CZ.3.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687).

Co jsou hlavní cíle projektu?

 • podpora transformace systému péče o ohrožené děti v praxi;
 • posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce;
 • podpora orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) a dalších klíčových aktérů v oblasti síťování služeb pro ohrožené děti a rodiny;
 • vytváření, podpora a rozvoj sítí služeb na lokální, krajské a celostátní úrovni;
 • podpora nástrojů vedoucích k nastavení, zjišťování a rozvoji kvality systému sociálně-právní ochrany;
 • nastavení modulů celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD;
 • podpora a rozvoj náhradní rodinné péče.

A proč?

Věříme, že fungující spolupráce klíčových aktérů v systému, odborná podpora pracovníků a zvyšování kvality práce a systému sociálně-právní ochrany jako takového pomůže ve svém důsledku snižovat počet dětí, které musí svoji rodinu opustit. Chceme, aby tento projekt přispěl k tomu, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat ve svých rodinách, případně v rodinách náhradních – což je klíčové poslání pro oblast péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Jak dlouho a kde je realizován?

 • Od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 ve 12 zapojených krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Královéhradeckém, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Praze, Středočeském, Ústeckém, Zlínském a v Kraji Vysočina.

Jaké klíčové aktivity obsahuje?

 • Klíčová aktivita 1: Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)
 • Klíčová aktivita 2: Monitorování systému ochrany práv dětí
 • Klíčová aktivita 3: Celoživotní vzdělávání pracovníků orgánů SPOD
 • Klíčová aktivita 4: Rozvoj náhradní rodinné péče
 • Klíčová aktivita 5: Publicita projektu
 • Klíčová aktivita 6: Monitoring a evaluace
 • Klíčová aktivita 7: Organizačně-technické a metodické zajištění projektu

Podrobnější informace o projektu najdete na http://www.pravonadetstvi.cz/. Pokud máte zájem o další informace k projektu, kontaktujte vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV Mgr. Kristýnu Jůzovou Kotalovou, e-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz, tel.: 221 922 255.

ilustrační foto

Poslední aktualizace: 24. 9. 2019