Rodinná politika na úrovni krajů a obcí

Rostoucí význam rodinné politiky na regionální a lokální úrovni patří v současné době mezi hlavní trendy v oblasti rodinné politiky v Evropě. Nižší úrovně státní správy a samosprávy mají blíže k rodinám v daném regionu. Disponují znalostí místních podmínek a potřeb i širokou škálou možností, jak realizovat opatření rodinné politiky s ohledem na místní potřeby rodin i na rozmanitost jejich forem.

Regionální rodinná politika je tedy důležitá vzhledem k principu subsidiarity, kdy jsou opatření realizována vždy na takové úrovni, v níž je jejich realizace nejefektivnější z hlediska informovanosti o problémech a dostupných zdrojů.

Téma rodinné politiky na úrovni krajů a obcí je obsaženo v platné Koncepci rodinné politiky (2017). Konkrétně jsou navržena dvě opatření. Prvním z nich je příprava metodického doporučení ke zřízení výboru zastupitelstva pro rodinu a seniory. Toto metodické doporučení je v platnosti od 1. února 2021 je dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra. Druhé opatření se týká intenzivní spolupráce s kraji, kterou MPSV aktuálně realizuje především skrze systémový projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně Krajská rodinná politika). Webové stránky projektu jsou dostupné na www.rodinyvkrajich.mpsv.cz, kontakty na pracovníky projektu jsou dostupné na www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/kontakty.

Projekt Krajská rodinná politika

 

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Poslední aktualizace: 29. 10. 2021