Náročné profese

Náročné profese

Náročné profese Náročné profese

Jste na pracovišti dlouhodobě vystaveni velmi náročným podmínkám fyzické zátěže nebo jiným rizikovým faktorům? Vaší práce si velmi vážíme a rozumíme tomu, že jednoduše v pozdějším věku už vaše tělo nemusí fungovat tak, aby zvládlo každodenní vysoce náročné nasazení. Proto vám umožníme odejít do důchodu dříve.

Zachováme dobu výplaty důchodu i v budoucnu
Zachováme dobu výplaty důchodu i v budoucnu

Úprava věku odchodu do důchodu nad dnešních 65 let se od roku 2031 dotkne osob narozených po roce 1965. Tato hranice se bude upravovat postupně, podle toho, jak se bude prodlužovat průměrná doba dožití.

V posledních dvou desetiletích postupně rostl věk dožití i doba strávená v důchodu. Financovat tento určitě pozitivní vývoj však současný důchodový systém nedokáže bez pokračování růstu věku odchodu do důchodu.

Pro stanovení důchodového věku se bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v 50 letech, přičemž důchodový věk se stanoví vždy pro osoby, které v daném roce dosáhnou 50 let (např. statistické údaje za rok 2024 budou použity pro stanovení věku osob narozených v roce 1974). Demografické trendy ukazují nezvratný fakt, populace stárne. Nicméně tento jev ukazuje pozitivní trend, že Česká republika se postupně řadí k stále vyspělejším státům. Další úpravy důchodového věku nad 65 let by měly probíhat pomaleji, než je aktuální posouvání věkové hranice. Může se stát, že nárůst věku odchodu do důchodu nebude v některých obdobích žádný. Doba strávená v důchodu musí zůstat pro budoucí generace stejná, tedy přibližně 21,5 roku.

Důležitá poznámka - průměrný věk dožití při narození se počítá ze všech lidí, tedy i těch, kteří bohužel odejdou i mnohem dříve, než dosáhnou důchodového věku. Naopak počet let strávených v důchodu se týká opravdu jen těch, kteří svého důchodového věku dosáhli.

A jak je to se zdravím? Dožitý věk ve zdraví je vysoce individuální a mnohdy i subjektivní údaj. Proto s ním nemůžeme spolehlivě pracovat. O to větší pravdou je, že lidé by měli daleko více dbát na prevenci a starat se o své zdraví jak jen mohou.

Cílem úpravy věku odchodu do důchodu bude především zpomalit růst rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému.

Návrh účinnosti: leden 2025, změny nejdříve od roku 2031

Předčasné důchody
Předčasné důchody

Odchod do předčasného důchodu by neměl být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce.

Proto se snižuje maximální doba z nynějších 5 let na 3 roky, tj. do předčasného důchodu může odejít pouze ten, kdo dosáhne věku o 3 roky nižšího, než je standardní věk odchodu do důchodu. Novou podmínkou pro odchod do předčasného důchodu bude také získání 40 let pojištění.

Dále je součástí opatření zvýšení koeficientu krácení od 1. do 4. období krácení (období krácení = každých 90 dní před řádným důchodovým věkem), a to z 0,9 % na 1,5 % výpočtového základu (tj.  osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic) a tím snížení výše přiznaného důchodu. A z hranice 1,2 % na 1,5 % výpočtového základu od 5. do 8. období krácení.

V období od přiznání předčasného důchodu do doby standardního důchodového věku bude zároveň omezena valorizace procentní výměry důchodu, základní výměra valorizována bude.

Účinnost: od 1. října 2023, podmínka získání 40 let pojištění od 1. října 2024

 

Úprava valorizace důchodů
Úprava valorizace důchodů

Důchody se valorizují (zvyšují) podle inflace a růstu reálných mezd. Po roce 2024 budou růst pomaleji než poslední 4 roky tak, aby byla zajištěna finanční udržitelnost systému do budoucna. Do valorizace se inflace započítává nadále v plné výši, ale již jen podle jediného cenového indexu životních nákladů domácností důchodců. Také došlo k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd platného před rokem 2018, tedy ke snížení podílu 1/2 růstu reálných mezd na 1/3 růstu reálných mezd. V případě vysoké inflace nebudou probíhat mimořádné valorizace, ale bude dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek.

Účinnost: říjen 2023

Rozšíření okruhu osob v náročných profesích
Rozšíření okruhu osob v náročných profesích

Toto opatření sníží důchodový věk za dobu odpracovanou v náročné profesi, bude se jednat o osoby, u kterých nelze vliv rizik eliminovat ochrannými pomůckami. Na základě odborných analýz Ministerstva zdravotnictví byl stanoven okruh osob, které získají zvýhodnění formou snížení důchodového věku, a to na základě kategorizace rizik podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nad rámec už nyní vymezeného okruhu osob budou do náročných profesí doplněny:

  • Všechny osoby pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4
  • Osoby pracující na pracovištích s výskytem vybraných rizik kategorie 3 – celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem

Tento okruh může být v budoucnu dále rozšířen nařízením vlády.

Návrh zohledňuje práce v náročné profesi v období 10 let před účinností zákona. Poté, co zákon vejde v platnost, bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců při odpracování 2 200 směn. Snížení věku až na 30 měsíců bude možné po odpracování 4 400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce. Za každých dalších 74 směn bude náležet další snížení věku vždy o jeden měsíc, a to až do maxima 60 měsíců, tedy 5 let.

Zároveň bude u těchto profesí zvýšena postupně sazba pojistného důchodového pojištění placeného zaměstnavatelem, v roce 2025 o 2 % až v roce 2028 a dále o 5 % a také v období od sníženého důchodového věku do doby standardního důchodového věku bude omezeno zvyšování důchodu za výkon výdělečné činnosti.

Návrh účinnosti: leden 2025

Poloviční krácení předčasného důchodu po odpracování 45 let
Poloviční krácení předčasného důchodu po odpracování 45 let

Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří ve své práci odpracovali 45 let, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek.

Při předčasném odchodu do důchodu se trvale snižuje výše důchodu. Dnes se za každých 90 dnů předčasnosti důchod sníží přibližně o 300 Kč. Při odchodu o 2 roky dříve jde přibližně o 1 420 Kč. Nově bude po odpracování 45 let při odchodu do předčasného důchodu toto krácení pouze poloviční (tedy přibližně o 710 Kč).

Toto opatření má pomoci zejména lidem, kteří vstoupili na pracovní trh v brzkém věku, např. v 80. letech bylo velmi časté zahájení výdělečné činnosti v 18 letech.

Návrh účinnosti: leden 2026

Poslední aktualizace: 4. 3. 2024

Menu