2011/36069-41 Rozhodnutí vydaná ÚP o přiznání podpory v nezaměstnanosti

Rozhodnutí vydaná ÚP o přiznání podpory v nezaměstnanosti

2011/36069-41

Dotaz:

(ze dne 29. 4. 2011)

Žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") o tyto informace:

  1. Jsou sledovány (statisticky nebo jinak ze strany MPSV) počty rozhodnutí vydávaných úřady práce (Úřadem práce) o přiznání podpory v nezaměstnanosti za použití ustanovení § 50 odst. 3 věta první zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zaměstnanosti") a ustanovení § 50 odst. 3 věta druhá zákona o zaměstnanosti, tedy takových rozhodnutí, jimiž byla přiznána výše podpory v nezaměstnanosti v plné výši a takových rozhodnutí, jimiž byla přiznána výše podpory v nezaměstnanosti v krácené výši pro případ, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem?
  2. Existuje nějaká metodika MPSV k postupu vydávání rozhodnutí, jimiž byla přiznána výše podpory v nezaměstnanosti v krácené výši pro případ, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem?

Děkuji.

Odpověď náměstka ministra pro trh práce:

Vážený pane magistře,
obdržel jsem Vaši elektronickou žádost ze dne 29.4.2011 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) sleduje řadu statistických údajů z oblasti nezaměstnanosti. Data o počtech rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, kdy procentní sazba této podpory činí první 2 měsíce 65 %, další 2 měsíce 50 % a zbývající podpůrčí dobu 45 %, nejsou sledována. Rovněž nejsou statisticky sledována data o počtech rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti s procentní sazbou 45 %, a to po celou podpůrčí dobu. Informační systém služeb zaměstnanosti sleduje počty osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti (statistika měsíční), počet uchazečů o zaměstnání, kterým je poskytována podpora při rekvalifikaci (měsíční statistika) a počet uchazečů o zaměstnání, kterým je poskytována maximální výše podpory v nezaměstnanosti (čtvrtletní statistika). Informační systém služeb zaměstnanosti v souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti účinnou od 1.1.2011 sleduje údaj o počtech nově hlášených uchazečů o zaměstnání, kteří ukončili poslední zaměstnání bez vážných důvodů sami nebo dohodou se zaměstnavatelem.

Uvedené statistiky jsou pravidelně uveřejňovány na Integrovaném portále ministerstva na internetové adrese https://web.mpsv.cz/web/cz/statistiky-2. Ministerstvo z oblasti nezaměstnanosti sleduje vybrané ukazatele. Informační systém však obsahuje mnoho dalších údajů, které jsou v případě potřeby ministerstva zjistitelné.

Při posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti postupuje Úřad práce České republiky podle platné právní úpravy, tj. v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Podle citovaného zákona činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu v případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončí poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem. Uchazeč o zaměstnání v rámci správního řízení dokládá potvrzení o zaměstnání nebo doklad, ve kterém je uveden způsob ukončení zaměstnání. Z těchto dokladů je patrné, zda ukončil zaměstnání dohodou se zaměstnavatelem nebo jiným způsobem.

Vážné důvody jsou taxativně vymezené ust. § 5 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Vážným důvodem je nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let, nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, ve stupni III nebo ve stupni IV, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte, místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, okamžité zrušené pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce, zdravotní důvody a jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele. Výše uvedené vážné důvody je uchazeč o zaměstnání povinen doložit. V rámci správního řízení je posuzováno, zda se skutečně jedná o vážný důvod či nikoliv. Po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, je pak uchazeči o zaměstnání tato podpora vyplácena. V případě, že má uchazeč o zaměstnání pochybnosti o rozhodnutí a s výrokem rozhodnutí nesouhlasí, může podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí odvolání. Poučení o odvolání je součástí každého vydaného rozhodnutí.

S pozdravem

Menu