2007/83373-103 Zvyšování důchodů, označení vozidel přepravujících OZP

Zvyšování důchodů, označení vozidel přepravujících OZP

2007/83373-103

Dotaz:

(ze dne 18.12.2007)

Žadatel se obrátil na MPSV s dotazem na pravidla pro zvyšování důchodů v roce 2008 a s požadavkem na informaci o tom, kolik je v ČR vydáno pro invalidy „označení vozidla přepravující osobu těžce pohyblivě postiženou (01) a (02).

Odpověď vedoucího oddělení styků s veřejností

Pravidla pro zvyšování důchodů ze základního důchodového pojištění upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“). Podle § 67 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění se zvýšení důchodů od ledna 2008 stanovilo tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající nejméně 100 % růstu cen zjištěného v období od srpna 2006 (tj. od měsíce následujícího po posledním měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení důchodů podle nařízení vlády č. 461/2006 Sb.) do července 2007 a dále též o částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy zjištěného za rok 2006.

V období od srpna 2006 do července 2007 se index cen vypočtený podle § 67 odst. 9 zákona o důchodovém pojištění zvýšil o 2,4 %. Růst reálných mezd za rok 2006 vypočtený podle § 67 odst. 9 zákona o důchodovém pojištění dosáhl 3,98 % a z tohoto růstu je pro valorizaci nutné zohlednit nejméně jednu třetinu, tj. 1,4 % (3,98 : 3 = 1,3266). Zvýšení průměrného starobního důchodu vypláceného samostatně má tedy podle zákona o důchodovém pojištění činit nejméně 3,9 % (1,024 *1,014 = 1,0383).

Podle § 67 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění je třeba důchody zvýšit v pravidelném termínu od ledna, pokud zvýšení důchodu stanovené podle pravidel obsažených v § 67 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění činí aspoň 2 %. Ze shora uvedeného vyplývá, že rovněž tato podmínka stanovená zákonem o důchodovém pojištění pro zvýšení důchodů byla splněna, takže důchody byly zvýšeny od splátky důchodu splatné v lednu 2008.

Při zvýšení důchodů o 3,9 % (viz shora) se průměrná výše vypláceného starobního důchodu zvýšila o 346 Kč; tato částka tedy představuje průměrné zvýšení důchodů. Konkrétní způsob zvýšení důchodů pak stanoví § 1 nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, a to tak, že základní výměra se zvyšuje o 130 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší o 3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se důchod zvyšuje.

Ze shora uvedeného vyplývá, že důchody byly od splátky důchodu splatné v lednu 2008 zvýšeny v souladu se zákonem o důchodovém pojištění. Pro Vaši informaci dále uvádím, že důchody lze zvýšit nejen v pravidelném termínu (tj. od ledna příslušného kalendářního roku), ale podle § 67 odst. 5 písm. b) zákona o důchodovém pojištění i v mimořádném termínu, kterým je kalendářní měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %; jde-li o zvýšení důchodů v mimořádném termínu, stanoví vláda zvýšení důchodů do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž růst cen dosáhl aspoň 10 %.

Statistiky, kolik označení 01 a 02 bylo vydáno, nemá Ministerstvo práce a sociálních věcí k dispozici. Orientačně se dá říci, že tento počet odpovídá počtu vydaných průkazů mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené II. a III. stupně (tyto statistiky za roky 2005 a 2006 Vám posílám v příloze).

Kontrola oprávněnosti používání označení 01 a 02 je věcí policie.

Kontrola oprávněnosti využívání průkazů mimořádných výhod ZTP a ZTP/P je dána skutečností, že tyto průkazy jsou vydávány na určité období a poté musí občan znovu podstoupit posouzení zdravotního stavu (s výjimkou případů, kdy se jedná o postižení trvalé).

Menu