Integrace cizinců

Integrace cizinců je proces umožňující cizincům postupně se začlenit do české společnosti. Cílem integrace je oboustranně přínosné nekonfliktní soužití cizinců a majoritní společnosti.

Základním koncepčním nástrojem politiky integrace cizinců je aktualizovaná Koncepce integrace cizinců Tento materiál na základě analýzy ukazatelů integrace definuje bariéry integrace a nastavuje záměry politiky integrace cizinců v ČR. Konkrétní opatření, kterými ministerstvo vnitra jako resort pověřený koordinací integrační politiky i příslušné resorty odpovědné za realizaci integrační politiky v průběhu stávajícího roku podpoří integraci cizinců na území ČR, jsou definovány v každoročně aktualizovaném Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců.

Cílovou skupinou politiky integrace cizinců jsou občané třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) pobývající legálně na území České republiky. Ve výjimečných případech mohou být součástí cílové skupiny také občané EU/EHP a ŠvýcarskaCílovou skupinou integrace je i majoritní společnost. Cílovou skupinou integrace nejsou žadatelé o mezinárodní ochranu, ač jim bude umožněno využívat relevantních integračních nástrojů podle jejich potřeb v přímé návaznosti na Státní integrační program

Více informací o integraci cizinců v ČR naleznete na webových stránkách provozovaných MPSV a MV ČR www.cizinci.cz.

MPSV a integrace cizinců

MPSV v rámci činnosti všech svých pracovních útvarů uplatňuje tzv. integrační mainstreaming, tj. zahrnuje integraci do všech politik ovlivňujících další stránky života cizinců i života společnosti.

Pracovníci MPSV jsou členy domácích i zahraničních odborných pracovních skupin z oblasti migrace a integrace cizinců. Svojí aktivní participací na jednáních těchto pracovních skupin i při přednáškách, kulatých stolech a diskuzních konferencích se účastní dialogu se sociálními partnery a nestátními neziskovými organizacemi.

O podmínkách zaměstnávání a přístupu cizinců k sociálnímu zabezpečení MPSV zejména cizincům a zaměstnavatelům poskytuje relevantní informace prostřednictvím následujících webových stránek:
Zahraniční zaměstnanost
Sociální zabezpečení cizinců v ČR

MPSV a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., organizace zřízená MPSV, průběžně monitorují situaci cizinců v oblasti své působnosti:
Přehled cizinců v postavení zaměstnanců
Přehled cizinců - uchazečů o zaměstnání, včetně uchazečů s exportem dávek
Hodnocení působení zahraničních pracovníků na trhu práce ČR
Projekty a jednotlivé publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

MPSV ve spolupráci s dalšími ústředními orgány státní správy zajišťuje aktuálně potřebné legislativní úpravy podmínek zaměstnávání cizinců a podmínek přístupu cizinců k sociálnímu zabezpečení, a to novelizací zejména těchto zákonů v působnosti MPSV:
Zákon o zaměstnanosti v aktuálním znění
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v aktuálním znění
Zákon o státní sociální podpoře v aktuálním znění
Zákon o pomoci v hmotné nouzi v aktuálním znění
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v aktuálním znění
Zákon o důchodovém pojištění v aktuálním znění
Zákon o nemocenském pojištění v aktuálním znění
Zákon o sociálních službách v aktuálním znění
aj.

MPSV poskytuje dotace na podporu integrace cizinců, resp. na podporu cílových skupin, mezi nimiž jsou také imigranti a azylanti. Dotace mohou být čerpány buď ze státního rozpočtu na sociální služby či z operačního programu Evropského sociálního fondu (ESF), jež MPSV spravuje:
Dotace ze státního rozpočtu na sociální služby
Dotace z ESF

MPSV se aktivně podílí na projektech podporujících legální migraci a integraci cizinců:
Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování EU občanů
Formování profese „sociokulturní mediátor“ – inspirace portugalským modelem
Rozvoj poradenství poskytovaného ÚP pro cizince
Sociální tlumočení ve styku s cizinci

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020