Dotace ze státního rozpočtu na sociální služby

Dotace ze státního rozpočtu na sociální služby jsou poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace jsou poskytovány na podporu poskytování sociálních služeb či na pomoc v případě živelních pohrom.

Dotační řízení jsou jak v působnosti krajů a hlavního města Prahy (dle §101a zákona o sociálních službách), tak v působnosti MPSV (dle §104 téhož zákona) Více informací o financování sociálních služeb naleznete zde).

Cizinci jako cílová skupina

Jednou z cílových skupin pro poskytování dotací jsou imigranti a azylanti. Dotace přidělované na podporu této cílové skupiny dlouhodobě zahrnují především poskytování sociálního poradenství.

Aktuální výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace naleznete na webu MPSV (pro dotace poskytované MPSV) či webových stránkách jednotlivých krajů (pro dotace poskytované kraji a hlavním městem Prahou).

Přehled dotací poskytnutých cílové skupině imigranti a azylanti každoročně vychází jako příloha Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců (k nalezení na webu MV ČR). Přehled dotací naleznete také v levém menu.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020