Sociální zabezpečení cizinců v ČR

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Podmínky, za kterých se poskytují dávky pro osoby se zdravotním postižením, upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.

Komu jsou dávky poskytovány?

 • osobě, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu nebo která má na území ČR trvalý pobyt,
 • osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,
 • cizinci bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
 • občanu členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
 • rodinnému příslušníku občana členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu EU,
 • cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, pokud je hlášen na území ČR k dlouhodobému pobytu, a to pokud tyto osoby mají bydliště na území České republiky.

Výčet dávek

 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku

Kromě dávek zákon upravuje rovněž:

 • průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Žádosti o dávky vyřizují krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

Další informace o dávkách pro osoby se zdravotním postižením jsou uveřejněny zde: Zdravotní postižení (mpsv.cz).

Důchodové pojištění

Kdo má nárok na starobní důchod?

Nárok na starobní důchod Vám vznikne, pokud jste byl pojištěn minimálně 25 let a dosáhl důchodového veku, nebo jste byl pojištěn minimálně 15 let a dosáhl aspoň 65 let veku. Zákonem č. 306/2008 Sb., bylo s účinností od 1. ledna 2010 zavedeno postupné prodlužování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků (resp. z 15 roků na 20 roků v případě kratší doby pojištění); tempo prodlužování – jeden rok za každý rok účinnosti zákona. To znamená, že například pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku po r.2018 budou mít nárok na starobní důchod tehdy, jestliže budou pojištěni nejméně 35 let ( 20 v případě kratší doby pojištění).

Pokud jste si před pobytem v České republice pojištění platil v jiné členské zemi EU bude na tato doba pojištění, při posuzování nároku na důchod, zohledněna. Pokud jste si pojištění platil v některém z tzv. třetích států, bude tato doba pojištění zohledněna pouze pokud CR má s touto zemí uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu. To znamená, že pokud máte v ČR odpracováno méně, než kolik stanoví zákon, započítává se vám i doba, kterou jste platili důchodové pojištění v druhé zemi. Každý stát vám pak vyplácí dílčí důchod podle počtu odpracovaných let.

Žádost o důchod

Žádosti o důchod občanů s trvalým pobytem v České republice vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud máte trvalý pobyt v České republice, bude vám důchod vyplácen hotově nebo na účet. Pokud máte trvalý pobyt jinde, bude vám důchod chodit buď na bankovní účet v zemi, kde máte trvalý pobyt, nebo v České republice, podle toho, jak se domluvíte na Správě sociálního zabezpečení. K tomu je potřeba vyplnit a podepsat formulář „Potvrzení o žití “, podpis na formuláři musí být úředně ověřen. Seznam všech formulářů v elektronické podobě najdete na stránkách Základní informace - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz).

Z důchodového pojištění se dále (kromě starobního důchodu) poskytují:

 • invalidní důchod
 • vdovský důchod / vdovecký důchod
 • sirotčí důchod

Podrobné informace z oblasti důchodového pojištění jsou uveřejněny zde: Starobní důchody (mpsv.cz).

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Nároky na penze a dávky penzijního připojištění jsou závislé na délce doby placení příspěvku účastníkem, výši státního příspěvku a podílu na výsledcích hospodaření penzijního fondu, se kterým má účastník sjednanou smlouvu o penzijním připojištění.

Podrobné informace z oblasti penzijního připojištění jsou uveřejněny zde: Úvodní stránka | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz).

Nemocenské pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Pro zaměstnance je účast na nemocenském pojištění povinná, pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstává dobrovolná.

Účelem nemocenského pojištění je tyto osoby finančně zabezpečit peněžitými dávkami v době, kdy ztrácejí příjem z výdělečné činnosti z důvodu krátkodobé sociální události, zejména z důvodu nemoci, těhotenství a mateřství.

Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance, pokud splňuje podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Jedná se o tři základní podmínky, a to o:

 • výkon práce na území České republiky (dále jen "ČR") v zaměstnání vykonávaném v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast na nemocenském pojištění založit,
 • rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů).
 • minimální výši sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný příjem, jehož hranice je stanovena na 2 000 Kč a bude zvyšována podle vývoje průměrné mzdy).

Zvláštní podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění jsou stanoveny při výkonu zaměstnání malého rozsahu.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

 • nemocenské
 • ošetřovné
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • peněžitá pomoc v mateřství

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:

 • nemocenské
 • peněžitá pomoc v mateřství

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace z oblasti nemocenského pojištění jsou uveřejněny zde: Nemocenské pojištění (mpsv.cz).

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Pomoc v hmotné nouzi se poskytuje osobě nebo rodině, pokud nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb a současně si příjem z objektivních důvodů nemůže zvýšit a vyřešit tak svoji situaci vlastní přičiněním. Zákon o pomoci v hmotné nouzi také napomáhá řešení některých nárazových životních situací.

Kdo má nárok na pomoc v hmotné nouzi?

Okruh oprávněných osob pro příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení tvoří:

 • osoby, které jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu nebo které mají na území České republiky trvalý pobyt;
 • osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana;
 • cizinci bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
 • občané Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
 • občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok z přímo aplikovatelných předpisů Evropských společenství;
 • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jejich rodinní příslušníci, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky a mají-li bydliště na území České republiky,

a to pokud mají bydliště na území České republiky.

Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou:

 • příspěvek na živobytí;
 • doplatek na bydlení;
 • mimořádná okamžitá pomoc.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout i osobám, které na území České republiky pobývají legálně a ve zcela výjimečných situacích i při nelegálním pobytu, hrozí-li vážná újma na zdraví.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky podle místa bydliště žadatele.

Další informace z oblasti pomoci v hmotné nouzi jsou uveřejněny zde: Pomoc v hmotné nouzi (mpsv.cz).

Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje dávky, jejichž prostřednictvím stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí.

Komu jsou dávky poskytovány?

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou:

 • na území ČR hlášeny k trvalému pobytu (občané ČR), nebo mají na na území ČR trvalý pobyt (cizinci)
 • občany Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství;
 • cizinci hlášenými k pobytu na území České republiky, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na zemí České republiky; (s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra
 • cizinci mladšími 1 roku, narozenými na území České republiky a hlášenými k pobytu na území České republiky ( s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra );
 • nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče;
 • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky;
 • rodinnými příslušníky cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky;
 • cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu;
 • cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana;
 • cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci,

a to pokud mají na území České republiky bydliště.

Výčet dávek:

 • přídavek na dítě;
 • rodičovský příspěvek;
 • příspěvek na bydlení;
 • porodné;
 • pohřebné;

Žádosti o poskytování dávek SSP se podávají na krajské pobočce Úřadu práce České republiky podle místa bydliště osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Další informace z oblasti státní sociální podpory jsou uveřejněny zde: Státní sociální podpora (mpsv.cz).

Poslední aktualizace: 20. 12. 2023