Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování občanů EU

IMAGE_ESF.PNG

Projekt MPSV „Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování občanů EU“ reaguje na negativní jevy doprovázející narůstající pracovní migraci z tzv. nových členských států EU (zejména Bulharska) snahou o nalezení inovativních řešení v oblasti jejich prevence. Na projektu spolupracují zahraniční partneři z Rakouska a Bulharska. Cílem spolupráce s rakouským partnerem je především identifikace dobré praxe v otázce mechanismů a nástrojů prevence pracovního vykořisťování aplikovatelných v českém kontextu. Bulharský partner pak sehraje významnou roli zejména při formulaci návrhu koncepce prevence pracovního vykořisťování a při informační kampani prevence pracovního vykořisťování bulharských občanek a občanů v ČR. Projekt se realizuje od 1. 1. 2014 a bude ukončen v listopadu roku 2015.

Partneři projektu:

Rakouské ministerstvo práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů Mezinárodní organizace pro migraci (regionální kancelář v Sofii)

Klíčové aktivity projektu:

01 Výměna zkušeností prevence pracovního vykořisťování s rakouským partnerem

Hlavní část první klíčové aktivity probíhala v období leden až červenec 2014. Po zajištění podpisu partnerské smlouvy s Rakouským ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů byli realizátorem projektu vytipováni experti na problematiku pracovního vykořisťování ze státní správy, neziskových a mezinárodních organizací k účasti na zahraniční pracovní cestě do Vídně. Obsahem pracovní cesty byla identifikace dobrých praxí rakouské strany v oblasti pracovní mobility v kontextu pracovního trhu Evropské unie a v oblasti pracovního vykořisťování. Jednání v rámci české delegace se účastnili zástupci Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství cel, Ministerstva práce a sociálních věcí, Inspektorátu práce, Úřadu práce, Diakonie a pražské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci. Navštíveno bylo na devět rakouských institucí a organizací, které s pracovní migrací a s problematikou pracovního vykořisťování přicházejí do styku. Hlavním výstupem klíčové aktivity 01 je Závěrečná analýza zpráv expertů ze studijní cesty (303.19kB).

02 Zjišťování úrovně informovanosti a potřeb cílových skupin

Klíčová aktivita 02 probíhala v druhé půli roku 2014. Jejím cílem bylo zjistit vybrané aspekty bulharské pracovní migrace s důrazem na zjišťování úrovně informovanosti a potřeb cílové skupiny bulharských občanů na českém trhu práce. Klíčová aktivita byla zpracována dodavatelem a jejím hlavním výstupem je Analýza informovanosti a potřeb Bulharů a Bulharek v oblasti pracovní migrace (1.14MB).

03 Aplikace nástrojů a mechanismů prevence pracovního vykořisťování

Klíčová aktivita 03 je realizována od února 2015 a její hlavní náplní je realizace informační kampaně prevence pracovního vykořisťování, zahraniční cesta do Bulharska za účelem setkání s bulharským partnerem, dvě odborné konference zaměřené na problematiku pracovního vykořisťování za účasti českých a zahraničních odborníků a tisková konference.

1. Zahraniční pracovní cesta do Bulharska

Pracovní cesta do Bulharska probíhala ve dnech 23. 2. – 24. 2. 2015 za účastí expertů na problematiku pracovního vykořisťování ze státní správy, neziskových a mezinárodních organizací. Obsahem pracovní cesty byla příprava podkladů pro přípravu návrhu koncepce pracovního vykořisťování a informační kampaně prevence pracovního vykořisťování bulharských občanek a občanů v ČR. Jednání v rámci české delegace se účastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra ČR (oddělení analýz a strategií, odboru bezpečnostní politiky), Inspektorátu práce, EURES ČR, Diakonie ČCE SCSP, pražské kanceláře La Strada ČR a pražské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci. Navštíveno bylo na devět bulharských institucí a nevládních organizací, které se zabývají problematikou migrace a fenoménem pracovního vykořisťování v praxi.

2. Konference a workshop – duben 2015

Konference s návazným workshopem zacílená na problematiku, mechanismy fungování a prevenci pracovního vykořisťování se konala za účasti českých a zahraničních odborníků z Rakouska a Bulharska ve dnech 21. 4. – 22. 4. 2015 v Praze.

Během konference byly probrány následující tematické okruhy:

 • pracovní migranti z EU,
 • role státní správy v otázce pracovního vykořisťování,
 • role neziskového sektoru v otázce pracovního vykořisťování.

Po skončení každého bloku prezentací následovala odborná diskuze na dané téma.

Druhý den se účastníci konference mohli zúčastnit jednoho ze dvou workshopů v českém či anglickém jazyce na témata:
„Prevence pracovního vykořisťování z hlediska možností postihu nelegálních praktik.“
„Role informovanosti v prevenci pracovního vykořisťování“.

3. Tisková konference

Tisková konference ke kampani proběhla dne 28. 5. 2015 v prostorách kina Světozor v Praze. Tisková zpráva k přečtení zde. (odkaz na tiskovou zprávu)

4. Informační kampaň projektu

Od června do srpna 2015 probíhá cílená distribuce tištěných informačních materiálů kampaně v lokalitách, kde je evidován nejvyšší počet bulharských občanů a občanek podle statických údajů OAMP MV ČR., včetně lokalit vybraných s ohledem na sezonní práce v zemědělství, kdy za prací do ČR přichází další stovky bulharských pracovníků a pracovnic.

Cílem realizace informační kampaně je především:

 • předcházení situacím, kdy jsou pracovníci ze zemí EU vystaveni protiprávnímu jednání ze strany zaměstnavatelů,
 • zvýšení informovanosti přicházejících pracovníků o jejich právech a povinnostech,
 • systematické zvyšování povědomí o problematice a mechanismech fungování obchodu s lidmi za účelem nucené práce a pracovního vykořisťování mezi relevantními aktéry. Např.: inspektoři práce, orgány činné v trestním řízení (policisté, včetně policie na nižších úrovních, kriminalisté, státní zástupci, soudci atd..), zaměstnanci z neziskového sektoru.

Cílové skupiny kampaně

Primární cílovou skupinou jsou bulharští občané, kteří mají v úmyslu pracovat v ČR, nebo ti, kteří již na českém trhu práce působí. Z pohledu evropského trhu se jedná o osoby, které mají práva rovnocenná s domácím obyvatelstvem, avšak z důvodu slabších sociálních podmínek a jazykové bariéry u nich existuje vyšší riziko pracovního vykořisťování.

Sekundární cílovou skupinu tvoří představitelé relevantních institucí, kteří mají možnost situaci na trhu práce ve vztahu k bulharským občanům ovlivnit. Patří mezi ně orgány státní správy a zástupci neziskových organizací.

Široká veřejnost nepředstavuje přímou cílovou skupinu informační kampaně, očekává se však, že projekt a jeho aktivity budou mít na širokou veřejnost pozitivní dopad ve smyslu povědomí o problematice fenoménu pracovního vykořisťování bulharských pracovníků na českém trhu práce.

Informační materiály kampaně:

04 Zjišťování dopadů realizovaných opatření a kampaně

Evaluační aktivita probíhala od srpna do listopadu 2015 a skládala se z několika dílčích aktivit.

1. Evaluační výzkumné šetření

Šetření, zaměřené na evaluaci dopadu preventivních opatření použitých v informační kampani projektu, uskutečnila a zpracovala organizace La Strada - ČR.

Cílem šetření bylo popsat opatření realizovaná v rámci informační kampaně, sebrat data ve formě dotazníkového šetření mezi cílovými skupinami projektu, zjistit dopady informační kampaně a navrhnout doporučení pro připravovaný Návrh koncepce MPSV, která by vedla ke snížení rizika pracovního vykořisťování občanů EU v České republice.

Výsledkem evaluačního šetření je analýza dopadů realizovaných opatření (1.34MB) zpracovaná La Stradou - ČR. Analýza vychází z dat sebraných během evaluační klíčové aktivity 04 a dále ze zdrojů vytvořených během ostatních klíčových aktivit projektu. 

Hlavní zjištění evaluačního šetření:

 • primární i sekundární skupina zhodnotily informační materiály kampaně po obsahové i vizuální stránce kladně;
 • je nutné pokračovat a rozšířit implementaci nástrojů a mechanismů prevence pracovního vykořisťování se zaměřením jak na občany ze zemí EU pracující v ČR, tak i na české občany;
 • vyslat jasný signál, že pracovní vykořisťování je nepřípustné.

2. Druhá mezinárodní konference a kulatý stůl expertů
 
Druhá mezinárodní konference, která se konala v  rámci realizace projektu „Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování občanů EU“, se uskutečnila za přítomnosti českých a zahraničních expertů 21. října 2015 v Praze.
 
Hlavní tématické okruhy konference:

 • role informovanosti v prevenci pracovního vykořisťování 
 • pomoc obětem pracovního vykořisťování

Po skončení každého bloku prezentací následovala odborná diskuze na dané téma.

3. Kulatý stůl expertů

Dne 18. listopadu 2015 proběhl v Praze za účasti relevantních expertů ze státního a neziskového sektoru Kulatý stůl, jehož cílem byla odborná diskuse o potřebných a reálných opatřeních, která by vedla ke snížení rizika pracovního vykořisťování. Kulatý stůl posloužil jako východisko pro formulaci návrhu koncepce prevence pracovního vykořisťování občanů EU v České republice (475.49kB).

4. Návrh koncepce prevence pracovního vykořisťování občanů EU v České republice

Záměrem koncepce je předložit podklad pro případnou vládní koncepci, která by řešila postup České republiky v oblasti prevence pracovního vykořisťování, případně poskytnout inspiraci pro řešení dílčích problémů v této oblasti. Koncepce zaměřující se specificky na prevenci pracovního vykořisťování v České republice dosud chybí.

Hlavní zdroje koncepce:

a)    Výstupy z klíčových aktivit projektu MPSV „Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování občanů EU“.

a.    „Analýza informovanosti a potřeb Bulharů a Bulharek v oblasti pracovní migrace.“
b.    „Analýza dopadů informovanosti a potřeb Bulharů a Bulharek v oblasti pracovní migrace.“
c.    Závěrečné zprávy expertů z pracovních cest do Rakouska a Bulharska
d.    Výstupy z  mezinárodních konferencí, workshopů a kulatého stolu expertů. b)    Výzkumy zaměřené na pracovní vykořisťování (M. Jelínková pro Diakonii ČCE, 2014;  M. Jelínková a L. Trlifajová pro Multikulturní centrum Praha, 2013).

c)    Národní strategie boje proti obchodování s lidmi pro období 2012-2015. Odbor bezpečnostní politiky. MV ČR 2012. Koncepce je rozdělena do 4 tématických okruhů, u nichž jsou popsány hlavní problémy, existující aktivity a doporučení.:

 • Informovanost a prevence
 • Podpora a ochrana obětí
 • Identifikace a postih pachatelů
 • Partnerství

Poslední aktualizace: 2. 11. 2020