Dotace z ESF

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

MPSV je řídícím orgánem pro Operační program Zaměstnanost (OPZ), spadající do nového programového období 2014-2020.

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Cizinci jako cílová skupina

Cizinci jsou definováni v cílové skupině „Migranti a azylanti“ jako skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR.

OPZ je podle tématu zaměření rozčleněn do několika prioritních os.

V OPZ je možné získat prostředky na podporu projektů zaměřených na cizince primárně z Prioritní osy 2 (Sociální začleňování a boj s chudobou) v rámci podpory sociálního začleňování, vzdělávání a zvyšování kvality služeb a také v rámci Prioritní osy 3 (Sociální inovace a mezinárodní spolupráce) v případě inovačních projektů zaměřených na tuto cílovou skupinu.

Aktuální seznam výzev OPZ naleznete zde.

Přehled dotací poskytnutých cílové skupině imigranti a azylanti každoročně vychází jako příloha Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců (k nalezení na webu MV ČR). Přehled dotací (264.88 kB) naleznete také v levém menu.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

V programovém období 2007 – 2013 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) nabízel možnost financování projektů zaměřujících se na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

OP LZZ byl podle tématu zaměření rozčleněn do několika prioritních os. Na cílovou skupinu imigranti a azylanti se soustředila zejména prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti (zejména Oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb a Oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce). Dotace na tuto cílovou skupinu však bylo možné získat i z jiných prioritních os.

Více o OP LZZ zde.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020