Sociální práce a sociální služby

Odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb

 • navrhuje a spoluvytváří komplexní koncepci systémů: sociálních služeb, sociální práce, sociálního bydlení, sociálního začleňování a stárnutí populace a rozvoje politiky aktivního stárnutí v souladu s evropským sociálním modelem, na národní i mezinárodní úrovni a navrhuje jejich promítnutí do prostředí ČR,
 • spolupůsobí při tvorbě a realizaci národních koncepcí,
 • realizuje dotační politiku ministerstva z národních zdrojů: v neinvestičních dotacích určených k zajištění základních činností při poskytování sociálních služeb, v oblasti sociální práce a veřejně-účelných aktivit pro seniory,
 • realizuje kontrolní činnost v rámci své působnosti,
 • realizuje rozhodnutí ve správním řízení v rámci své působnosti,
 • spolupracuje s příslušným útvarem na realizaci dotační politiky v investiční podpoře rozvoje materiálně technické základny sociálních služeb,
 • realizuje metodickou činnost v rámci své působnosti,
 • spolupracuje s ústředními orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zástupci střešních organizací, poskytovateli sociálních služeb, sociálními partnery, nestátními neziskovými organizacemi, zahraničními partnery při systémových řešeních,
 • účastní se jednání orgánů Evropské unie, OSN, OECD a dalších mezinárodních organizací v rámci své působnosti, dále se účastní jednání rad vlád a výborů či zřízených komisí v rámci své působnosti,
 • iniciuje výzkum ve svěřených oblastech a spolupracuje s akademickými pracovišti,
 • realizuje osvětové akce, semináře či konference a metodické návštěvy v zařízeních sociálních služeb, na obecních či krajských úřadech,
 • zajišťuje koordinaci provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v České republice,
 • zajišťuje funkci styčného místa pro řešení koordinace protidrogové politiky za resort ministerstva,
 • podílí se na realizaci a spolupracuje na koncepci čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů a evropských strukturálních a investiční fondů v rámci své působnosti,
 • monitoruje a analyzuje sociálně demografické a ekonomické ukazatele v rámci své působnosti,
 • provádí řídicí činnosti v oblasti výkonu agendy odboru inspekce sociálních služeb,
 • provádí koordinační a metodické činnosti v oblasti praktického výkonu státní kontroly v rámci inspekce poskytování sociálních služeb,
 • provádí metodickou činnost vůči poskytovatelům sociálních služeb v oblasti konzultační pomoci při naplňování povinností a standardů kvality daných zákonem o sociálních službách,
 • zpracovává agendu správních řízení vedených na základě provedených inspekcí sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, a s tím související agendu kontrol uhrazených pokut,
 • vytváří střednědobý plán inspekcí (na tři roky) a plán inspekcí na období příslušného kalendářního roku,
 • provádí koncepční činnost, včetně podávání pravidelných zpráv o činnosti nadřízeným organizačním útvarům.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a inspekce sociálních služeb
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: +420 221 921 111 
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 26. 10. 2022