Sociální práce a vzdělávání

Obsah:

Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání

  • je odpovědné za koncepční a metodické vedení sociální práce v České republice, v této souvislosti zejména navrhuje a spoluvytváří legislativní návrhy v celé šíři profese sociální práce,
  • zpracovává koncepční záměry, analýzy a návrhy systémových opatření, podílí se na zpracování strategií a akčních plánů v oblastech profese sociální práce, kvalifikačního a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách i dalších odborníků, spolupracuje s dalšími odbory a resorty z hlediska sociální práce,
  • zajišťuje koncepční a metodické vedení orgánům státní správy a samosprávy (kraj, obec, ÚP ČR) v oblasti sociální práce, v této souvislosti realizuje metodické návštěvy příslušných pracovišť a vytváří dotační politiku ministerstva v oblasti sociální práce,
  • zajišťuje funkci sekretariátu akreditační komise dle zákona o sociálních službách a rozhoduje o akreditaci vzdělávacích programů, a o změně v žádostech o akreditaci, rozhoduje o odejmutí akreditace vzdělávacího programu,
  • v oblastech spadajících do působnosti oddělení se podílí na kontrolní činnosti vykonávané jinými organizačními útvary ministerstva: finanční kontroly dotací u krajů a obcí na výkon činností sociální práce a kontroly vzdělávacích zařízení; vykonává kontrolu přenesené působnosti v oblasti výkonu sociální práce,
  • zajišťuje funkci sekretariátu Vědecké rady ministra pro sociální práci,
  • zabezpečuje agendu uznávání kvalifikací v regulovaných povoláních, včetně rozhodování na úseku podmínek odborné způsobilosti k výkonu těchto povolání, zabezpečuje agendu stanovisek k oprávnění absolventů studijního programu vykonávat povolání sociální pracovník pro potřeby vysokých a vyšších odborných škol,
  • v rámci ministerstva zajišťuje koordinaci činností za účelem řešení podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, zajišťuje agendu prevence kriminality, prevence obchodování s lidmi, prevence hazardu,
  • z hlediska působnosti ministerstva se zabývá agendami ve vztahu k implementaci činností sociální práce, spolupracuje s Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, Republikovým výborem pro prevenci kriminality,
  • spolupracuje na koncepci čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů a evropských strukturálních a investiční fondů v opatřeních směřujících k podpoře sociální integrace, a to zejména při implementaci strukturální pomoci a v podpoře výkonu sociální práce.

Podpora sociální práce z ESF

Informace v oblasti podpory sociální práce z Evropského sociálního fondu získáte na níže uvedených stránkách:

Evropský sociální fond
Nové programové období 2021-2027
Informace o přípravě OPZ+
Informace o přípravě IROP
Ostatní dokumenty

Právní dokumenty EU k politice soudržnosti, která ovlivní zaměření evropských strukturálních a investičních fondů v nadcházejícím programovém období 2021-2027 naleznete zde.

Poslední aktualizace: 30. 7. 2022