Rodina a ochrana práv dětí

Podpora rodiny – rodinná politika

Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jelikož se jedná o politiku průřezovou, zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu se však týká oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině atd. Měla by pamatovat na všechny vývojové fáze rodin, stejně jako na jejich potřeby v konkrétních situacích. V oblasti rodinné politiky byla dne 11. října 2023 vládou schválena  Strategie rodinné politiky 2024-2030 (3,85 MB), která ukazuje hlavní směry podpory rodin v České republice. Jedná se o koncepční dokument, který aktualizuje dřívější Koncepci rodinné politiky z roku 2017 (1,62 MB).

V případě rodiny, která očekává narození potomka, doporučujeme seznámit se s podporou v rámci nemocenského pojištění. V návaznosti na peněžitou pomoc v mateřství je dobré znát nastavení rodičovského příspěvku. V případě návratu na trh práce a otázek spojených se zaměstnáním doporučujeme navštívit záložku Práce a právo.

Pokud se Vaše rodina potýká s finančními problémy nebo hledá pomoc se zajištěním sociální služby, je vhodné seznámit se s podporou v hmotné nouzi a podporou ze strany sociálních pracovníků. V situaci, kdy jeden z rodičů neplatí soudem stanovené výživné, je možné využít náhradní výživné, dávku vyplácenou Úřadem práce ČR.

V rámci rodinné politiky podporuje MPSV sladění pracovního a rodinného života a služby péče o dítě v dětské skupině. Cenově i místně dostupné a kvalitní služby péče o děti jsou jedním z významných nástrojů při udržení kontaktu se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a vstupu rodičů na trh práce. Dle vládních cílů i doporučení Evropské komise jsou kvalitní a dostupné služby péče o děti pro Českou republiku klíčové. Z toho důvodu dne 29. listopadu 2014 vstoupil v platnost zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Přijetím zákona o dětské skupině došlo k nastavení základních parametrů služby péče o dítě na nekomerční bázi. Toto opatření umožňuje udržet kontakt rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a jeho postupný návrat nebo vstup na trh práce. Opatření rovněž přispívá ke snížení rizika ohrožení chudobou a nedostatku příjmů v případě, že rodič je delší dobu mimo trh práce. Služba je určena zejména pro děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Novela zákona účinná od 1. 10. 2021 přinesla řadu změn, mimo jiné byly doplněny podmínky péče o děti od šesti měsíců do jednoho roku věku a financování provozu dětských skupin ze státního rozpočtu.

MPSV v lednu roku 2016 zahájilo projekt Podpora implementace dětských skupin, v rámci něhož bylo poskytováno komplexní poradenství a metodická podpora poskytovatelům dětských skupin k implementaci zákona o dětské skupině. V rámci projektu byla vytvořena celorepubliková databáze dětských skupin a webová komunikační platforma poskytovatelů.

MPSV je autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (dále pouze „PK chůva“) a profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. Tyto profesní kvalifikace patří do systému Národní soustavy kvalifikací a umožňují zájemkyním a zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, která je opravňuje například k péči o děti v dětské skupině.

V lednu 2017 byl zahájen systémový projekt Krajská rodinná politika, který se prostřednictvím krajských koordinátorů, přenosu zkušeností a odborného poradenství pokusí přenést tuto problematiku jako politickou prioritu i na úroveň samosprávy, která má k občanům nejblíže.

Dále MPSV dlouhodobě usiluje o snižování rozdílu v odměňování. Z toho důvodu realizuje projekt Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů (zkráceně projekt 22 % K ROVNOSTI). Tento pětiletý projekt řeší problém rozdílů mezi platy a mzdami žen a mužů komplexně, a to za spolupráce s klíčovými aktéry, kterými jsou Státní úřad inspekce práce, Úřad práce, Kancelář veřejného ochránce práv, sociální a hospodářští partneři a konkrétní zaměstnavatelé. Hlavním cílem projektu je otevřít diskuzi a šířit osvětu o nerovném odměňování, eliminovat jeho příčiny a přispívat k jeho redukci také nabídkou konkrétních nástrojů jako např. švýcarského softwaru Logib, mzdové a platové kalkulačky, metodikami a vzděláváním.

Na podporu rodin MPSV vyčleňuje každoročně prostředky v rámci dotačních řízení pro samosprávu i neziskový sektor. Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina jsou každoročně vyhlašovány k 1. 9. Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat význam rodiny pro společnost.

MPSV také poskytuje podporu obcím v rámci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům“. Jsou podporovány dvě dotační oblasti: I. dotační oblast Obec přátelská rodině a II. dotační oblast Obec přátelská seniorům. Jedná se o celostátní program podpory obcí, měst, městských částí, městských obvodů a městysů. I. dotační oblast Obec přátelskou rodině vyhlašuje MPSV se Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci se Sítí pro rodinu, Rodinným svazem ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. II. dotační oblast Obec přátelská seniorům je vyhlašována ve spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace a se Sdružením místních samospráv ČR. Soutěž usiluje o propagaci prorodinné a proseniorské atmosféry v českých obcích a podněcování jejího rozvoje.

V neposlední řadě MPSV realizuje mnoho osvětových akcí, mezi nimiž je nutné zdůraznit Fórum rodinné politiky, jehož cílem je pravidelně podporovat veřejnou debatu o směřování rodinné politiky v České republice.

Sociálně právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče

Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. Tvoří tak předmět činnosti celé řady orgánů, právnických a fyzických osob, a to v závislosti na jejich působnosti. Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti rodinně-právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní apod., a z toho také vyplývá okruh subjektů, které ji realizují. Z této skutečnosti je zřejmé, že právní úpravu ochrany dítěte nelze zahrnout do jediného právního předpisu. Deklarace práv dítěte, přijatá VS OSN 20. listopadu 1959 a Úmluva o právech dítěte přijatá v roce 1989, deklarují rodinu jako základní jednotku společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, která musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla plnit svou úlohu.

Dítě tak ve smyslu těchto mezinárodních dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm.

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní péče, což je též jedním z úkolů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 107, www.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
kontaktní místa státní sociální podpory
(podle místa trvalého bydliště žadatele)

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024