Profesní kvalifikace Chůva

Ministerstvo práce a sociálních věcí je od roku 2012 autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a od roku 2021 pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. Tyto profesní kvalifikace patří do systému Národní soustavy kvalifikací a umožňují zájemkyním a zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci.

O získání PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky byl od počátku velký zájem, neboť úspěšné absolventky a absolventi mohou pečovat o děti v dětských skupinách, v zařízení, které je vázanou živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu, nebo v lesních mateřských školách na pozici nepedagogických pracovnic a pracovníků. Tato kvalifikace umožňuje také realizaci některých projektů v oblasti péče o děti dle Specifických pravidel pro tyto projekty. Počet úspěšných absolventek a absolventů neustále roste, v roce 2020 získalo osvědčení o získání této profesní kvalifikace přibližně 1 000 osob.

Nově zavedená PK Chůva pro děti v dětské skupině se specificky váže k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Od 1. 7. 2022 bude účinná nová podmínka. Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo právě s touto novou profesní kvalifikací.

Zkoušky z profesních kvalifikací provádějí autorizované osoby, kterými mohou být fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. Přehled všech autorizovaných osob pro každou profesní kvalifikaci je neustále aktualizován na webu Národní soustavy kvalifikací.

Všechny náležitosti zkoušek pro každou z kvalifikací jsou popsány v tzv. hodnoticím standardu, které jsou dostupné na výše uvedeném webu.

Žadatelé o udělení autorizace najdou všechny potřebné informace ZDE, a to včetně kontaktů na kolegyně, které PK Chůva administrují. Pro udělení autorizace musí autorizovaná osoba splňovat všechny podmínky dané příslušným hodnoticím standardem pro danou profesní kvalifikaci.

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky PK Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

Poslední aktualizace: 21. 10. 2021