Profesní kvalifikace Chůva

Ministerstvo práce a sociálních věcí je od roku 2012 autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (dále pouze „PK Chůva“). PK Chůva patří do systému Národní soustavy kvalifikací a umožňuje zájemkyním a zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci.

O získání PK Chůva je velký zájem, neboť úspěšné absolventky a absolventi mohou pečovat o děti v dětských skupinách, mikrojeslích, v zařízení, které je vázanou živností péče o dítě do tří let věku v denním režimu, ale také v mateřských školách na pozici nepedagogických pracovnic a pracovníků. Počet úspěšných absolventek a absolventů neustále roste, v roce 2015 jich bylo 454, v roce 2016 1161 a v roce 2019 již 1596.

Zkoušky z této profesní kvalifikace provádějí autorizované osoby, kterými mohou být fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. Přehled všech autorizovaných osob je neustále aktualizován na webu Národní soustavy kvalifikací ZDE.

Zkouška z PK Chůva se skládá ze tří částí – písemné, ústní a praktické. Během zkoušky ověřuje zkušební komise znalosti a dovednosti z několika oblastí, např. dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování první pomoci dítěti, vedení dítěte k hygienickým návykům, řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska nebo uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi. Všechny náležitosti zkoušky jsou popsány v tzv. hodnotícím standardu, který je dostupný na výše uvedeném webu.

Žadatelé o udělení autorizace, kteří pak mohou provádět zkoušky z PK Chůva, najdou všechny potřebné informace na webu Portálu Úřadu práce ČR ZDE, a to včetně kontaktů na kolegyně, které PK Chůva administrují. Pro udělení autorizace musí autorizovaná osoba splňovat všechny podmínky dané hodnotícím standardem pro danou profesní kvalifikaci.

Poslední aktualizace: 18. 8. 2020