Dětské skupiny

Dne 29. 11. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Zákon o dětské skupině nastavuje základní právní rámec poskytování služby péče o dítě na nekomerční bázi, která má být určitou alternativou výchovné a vzdělávací péče poskytované dětem v rámci oficiálního systému předškolního vzdělávání v České republice.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická osoba registrovaná nebo evidovaní podle zákona o církvích a náboženských společnostech.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat buď na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit, není-li uvedeno jinak, originály nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  2. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem
  3. opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu (není nutný originál ani autorizovaná konverze dokumentů)
  4. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec).

MPSV shromažďuje a zpracovává níže uvedené údaje na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem vedení evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o jméno a příjmení fyzických osob, datum jejich narození a místo trvalého pobytu.

Žádost na tiskopise, včetně všech povinných příloh, lze podat osobně v podatelně MPSV, zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky a nově také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva.

Odborná způsobilost pečujících osob

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů je odborná způsobilost pečující osoby v dětské skupině upravena výčtem kvalifikovaných povolání, které upravují právní normy, jež jsou v gesci Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Z uvedeného vyplývá, že stanovisko k posouzení odborné kvalifikace těchto povolání je oprávněné vydat pouze to ministerstvo, jehož právní norma takové povolání upravuje. Ministerstvu práce a sociálních věcí přísluší tedy pouze ověření odborné kvalifikace sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách a chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pro všechna další povolání, zda jedinec splňuje odbornou způsobilost k výkonu takového povolání, může posoudit a stanovisko vydat pouze příslušné ministerstvo.

Z výše uvedených důvodů se prosím obracejte na oprávněná ministerstva s oficiální žádostí.

Pro urychlení Vašeho požadavku Ministerstvem práce a sociálních věcí, žádost zasílejte pokud možno s přiloženou kopií dokumentu (diplomu, vysvědčení, certifikátu, atd.), který dané povolání osvědčuje.

Konzultace

Potenciální i stávající poskytovatelé dětských skupin mohou využít možnosti bezplatné konzultace s krajskými metodičkami projektu „Podpora implementace dětských skupin“. Kontakty na příslušné kanceláře jsou k dispozici zde.

Chcete se inspirovat a podívat se, jak to vypadá v jedné z dětských skupin na MPSV? Pro zobrazení virtuální prohlídky klikněte zde.

Více informací:

Web projektu Podpora implementace dětských skupin zde

Evidence dětských skupin zde

Vybrané výstupy projektu Podpora implementace dětských skupin:

23. 10. 2020 Aktualita: Stanovisko MPSV k novele zákona o dětských skupinách – jeslích ZDE

27. 02. 2021 Aktualita: Informace pro dětské skupiny v souvislosti se zákazem poskytování služby od 1. března ZDE (236.73kB)

09. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 12. dubna 2021 ZDE

20. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 21. dubna 2021 ZDE (638.5kB)

23. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 26. dubna 2021 ZDE (650.36kB)

30. 04. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 3. května ZDE (641.38kB)

03. 05. 2021 Aktualita: Mimořádné dotační řízení pro dětské skupiny ZDE (664.09kB)

07. 05. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 10. května ZDE

18. 05. 2021 Aktualita: Informace k provozu dětských skupin od 24. května ZDE (197.07kB)

29. 07. 2021 Aktualita: Aktualizace dotační výzvy mimořádné dotace pro dětské skupiny ZDE (1.19MB)

Poslední aktualizace: 29. 7. 2021