Dětské skupiny

Dětské skupiny jsou službou péče o dítě na nekomerční bázi. Základní právní rámec nastavuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“). Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby. Aktuální novela zákona o dětské skupině, účinná od 1. 10. 2021, přináší některé zásadní změny, zejména v souvislosti se zavedením příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu a standardů kvality.

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. O děti mladší jednoho roku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek nebo jím založená nebo zřízená právnická osoba, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, spolek vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech či pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

Pro poskytovatele jsou připraveny metodické materiály a také odpovědi na nejčastější dotazy.

Informace pro rodiče.

Chcete se inspirovat a podívat se, jak to vypadá v jedné z dětských skupin na MPSV? Pro zobrazení virtuální prohlídky klikněte zde.

Poslední aktualizace: 15. 2. 2022