Žádost o zaopatřovací příspěvek opakující se

1. Životní událost

Jsem mladý dospělý, který odešel z náhradní rodinné péče nebo z ústavního zařízení.

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Sjednocení podmínek zaopatření mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti odcházejí z pěstounské péče, poručnické péče nebo z ústavní výchovy a nadále splňují podmínku nezaopatřenosti (pokračují v soustavné přípravě na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole).

Mladým dospělým, kteří jsou nezaopatřenými dětmi je poskytován opakující se zaopatřovací příspěvek ve výši 17 250 Kč měsíčně.  Je navázán na povinnost mít vypracován individuální plán se sociálním pracovníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (sociálním kurátorem).

Pro nárok na opakující se zaopatřovací příspěvek je nutné splnit také podmínku pobytu v náhradní péči po určitou kvalifikovanou dobu před zletilostí (minimálně 3 roky v případě nezprostředkované PP, resp. 12 měsíců v ostatních případech, s řadou zmírňujících výjimek).

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si bude moci mladý dospělý při splnění podmínek daných zákonem vybrat, zda bude v tomto období pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte a jeho bývalý pěstoun odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči nebo bude mladý dospělý pobírat novou dávku zaopatřovací příspěvek opakující se. V takovém případě pak zaniká nárok na dávky pěstounské péče (odměna pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči a příspěvek na úhradu potřeb dítěte).

Od 1. 1. 2028 pak již bude možné pobírat po zletilosti při splnění zákonných podmínek pouze zaopatřovací příspěvek, nebude na výběr mezi dávkami pěstounské péče a tímto zaopatřovacím příspěvkem.

4. Vznik nároku

Vznik nároku na zaopatřovací příspěvek opakující upravuje § 50b odst. 1 ZSPOD.

Zletilá nebo plně svéprávná fyzická osoba má nárok na zaopatřovací příspěvek za kalendářní měsíc, pokud tato fyzická osoba, není-li dále stanoveno jinak,

  1. byla do dne nabytí zletilosti nebo do dne nabytí plné svéprávnosti svěřena do pěstounské péče podle § 47a odst. 1 písm. a) nebo jí byla nařízena ústavní výchova podle občanského zákoníku včetně svěření do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 971 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek“) a tato péče trvala nepřetržitě po dobu alespoň
    1. 3 let, které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, pokud pěstounská péče nebyla zprostředkována orgány sociálně-právní ochrany,
    2. 12 měsíců, které bezprostředně předcházely dni nabytí její zletilosti nebo dni nabytí její plné svéprávnosti, šlo-li o pěstounskou péči zprostředkovanou podle tohoto zákona nebo o nařízenou ústavní výchovu podle občanského zákoníku,
  2. je nezaopatřeným dítětem,
  3. nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který dosud nebyl zahlazen, a
  4. má vypracován individuální plán podle § 50d a poskytuje součinnost při jeho vyhodnocování a aktualizaci.

 

Ust. § 50b odst. 2 až 5 ZSPOD upravuje podmínky minimálně potřebné doby trvání nepřetržité péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek dle § 50b odst. 1 ZSPOD.

Výše opakujícího se zaopatřovacího příspěvku činí 17 250 Kč za kalendářní měsíc. Jestliže se však mladému dospělému vyplácí důchod z důchodového pojištění, náleží mu opakující se zaopatřovací příspěvek jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi zaopatřovacím příspěvkem a důchodem.