Evidence cizinců, občanů EU/EHP, Švýcarska a jejich rodinných příslušníků

Vedení evidence

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU/EHP a Švýcarska jejich rodinných příslušníků, rodinných příslušníků občana ČR a evidenci cizinců, které zaměstnává.Stejnou povinnost má právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě jsou občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci nebo cizinci vysláni na území ČR k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.

Obsah evidence

Evidence obsahuje

 • identifikační údaje cizince (jméno, případně jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště) – bydlištěm se rozumí
  • u občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka anebo u rodinného příslušníka občana ČR adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje;
  • u cizince, který není občanem EU/EHP a Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana ČR adresa místa trvalého pobytu na území ČR;
  • u cizince, který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana České republiky, a který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (dále jen „modrá karta“), vydaným podle jiného právního předpisu adresa uvedená jako místo pobytu v agendovém informačním systému cizinců;
 • adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek;
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal;
 • druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno;
 • pohlaví těchto fyzických osob;
 • zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností;
 • nejvyšší dosažené vzdělání;
 • vzdělání požadované pro výkon povolání;
 • dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance a na kterou jim byl povolen pobyt;
 • den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem.