Agenturní zaměstnávání cizinců

Agentury práce mohou zaměstnávat fyzické osoby jako kmenové zaměstnance, anebo mohou, mají-li k tomu udělené povolení od ÚP ČR - generálního ředitelství, zprostředkovávat své zaměstnance formou dočasného přidělení k výkonu práce u jiné právnické nebo fyzické osoby (tzv. uživatele).

S účinností od 29. 7. 2017 byl odstraněn zákaz dočasného přidělování agenturami práce k uživateli u cizinců s pracovním oprávněním. Nyní tedy mohou být agenturami zaměstnáváni za účelem dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele všichni cizinci, tedy:

 • občané EU a jejich rodinní příslušníci,
 • cizinci, kteří mají volný přístup na trh práce,
 • držitelé povolení k zaměstnání (a oprávnění k pobytu), držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance,

ALE POUZE pro takové druhy prací, které stanovuje příslušné nařízení vlády.

Zákon o zaměstnanosti rovněž od 29. 7. 2017 charakterizuje zastřené zprostředkování zaměstnávání jako činnost právnické osoby nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b). Zastřené zprostředkování zaměstnání je pokutováno částkou až 10 000 000 Kč.

Agenturní zaměstnávání cizinců s pracovním oprávněním (povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, modrou kartou nebo kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance)

Agentura práce, která zamýšlí formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zaměstnávat cizince, který pro výkon zaměstnání na území ČR potřebuje zaměstnaneckou kartou, modrou kartou, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání (spolu s platným pobytovým oprávněním) je zaměstnavatelem a jako zaměstnavatel musí nahlásit volné pracovní místo příslušné krajské pobočce ÚP ČR a rovněž předložit smlouvu uživatelem, ke kterému bude cizinec dočasně přidělen. Tato smlouva bude obsahovat:

 • druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,
 • určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
 • místo výkonu práce,
 • den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,
 • informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe.

Pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (v níž se strany zavazují uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti), kterou zaměstnavatel (tj. agentura práce) uzavře se svým dočasně přidělovaným zaměstnancem, a kterou bude tento předkládat pro účely žádosti o pracovní oprávnění, bude obsahovat zvláštní ujednání, ve kterém bude zaměstnanec souhlasit s dočasným přidělováním.

Při dočasném převedení k dalšímu uživateli uzavře zaměstnavatel s uživatelem písemnou dohodu o dočasném přidělení, která bude obsahovat náležitosti stanovené zákoníkem práce, tj.:

 1. a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,
 2. b) druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,
 3. c) určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
 4. d) místo výkonu práce,
 5. e) den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,
 6. f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec"),
 7. g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele,
 8. h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Při přidělení k uživateli vydá zaměstnavatel svému zaměstnanci písemný pokyn k dočasnému výkonu práce u uživatele, který obsahuje zejména:

 1. a) název a sídlo uživatele,
 2. b) místo výkonu práce u uživatele,
 3. c) dobu trvání dočasného přidělení,
 4. d) určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,
 5. e) podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],
 6. f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.

Zároveň je nutné splnit další podmínky pro agenturní zaměstnávání stanovené zákoníkem práce, např:

 • agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož:
  • je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo
  • konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce;
 • agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

Více informací o agenturním zaměstnávání naleznete v záložce Agentury práce.

Poslední aktualizace: 18. 11. 2020