Ukončené projekty EU

Důstojné pracoviště ve veřejné správě
Reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507
Projekt usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti prostřednictvím inovativního konceptu důstojného pracoviště, s cílem dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích.

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni (224.96kB)
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263
Ve spolupráci s kraji a krajskými úřady bude probíhat ověřování navržených postupů a úpravy, pokud jde o způsob nastavení, fungování a provádění změn v síti sociálních služeb v kraji a návaznost na systém financování sociálních služeb. Dále půjde o zpřesňování přístupu k plánování rozvoje sociálních služeb a podoby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni a ověřování způsobu zapojení a spolupráce obcí a krajů v rámci plánování a zajišťování sociálních služeb.

Život jako každý jiný
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0002766
Cílem projektu je podpořit nabídku kvalitních, dostupných a udržitelných sociálních služeb komunitního charakteru pro osoby se zdravotním postižením, zejména prostřednictvím transformace systému ústavních sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687
Záměrem projektu je zlepšení situace ohrožených rodin a dětí. Cílem projektu je navržení a odzkoušení procesů a postupů souvisejících s výkonem státní správy ve zvolených oblastech sociálně-právní ochrany dětí.

Efektivní finanční řízení MPSV
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007258
Cílem projektu je zvýšení efektivnosti řízení vybraných typů veřejných výdajů, konkrétně provozních výdajů v rámci kapitoly MPSV na bázi vytvoření komplexního systému řízení finančních procesů, sjednocení metodického přístupu řízení a významného zlepšení informační podpory řízení. Výstupy projektu jsou dostupné zde (2.98MB), zde (1.19MB) a zde (1.73MB).

Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání
Reg. č.: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje projekt s cílem podpořit využívání a rozvoj odpovědného veřejného zadávání.

Poslední aktualizace: 6. 4. 2021