Projekt – Podpora sociálního bydlení

Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ (zkrácený název „Podpora sociálního bydlení“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost od 1. ledna 2016 do 31. října 2022. Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Webové stránky projektu jsou dostupné na http://socialnibydleni.mpsv.cz/.

Hlavním cílem projektu Podpora sociálního bydlení je rozvoj systému sociálního bydlení v České republice prostřednictvím mezinárodní spolupráce, vzdělávání, výzkumných aktivit a metodických podkladů. V rámci projektu vzniklo a funguje Kontaktní centrum, jehož pracovníci se podílejí na přípravě pilotáži systému sociálního bydlení dle Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 ve spolupracujících obcích a poskytují obcím, i veřejnosti, metodickou a informační podporu. Projekt posílí kompetence k poskytování sociálního bydlení a doprovodných služeb, především v oblasti sociální práce na straně klíčových aktérů.

K pilotnímu ověřování systému byla navázána úzká spolupráce MPSV s šestnácti obcemi, které za podpory MPSV vytvořily své lokální koncepce a systémy sociálního bydlení. Evaluace projektu ukázaly, že těchto šestnáct obcí (14 obcí a 2 městské části) představuje přes 11% populace ČR. Mapa zapojených projektů k vidění zde.

V roce 2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo Výzvu č. 108 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především). O dotaci se mohly ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.

Hlavním cílem této výzvy je podpora pilotního rozšíření konceptu Housing First (Bydlení především) včetně ověřování principů Housing First v praxi. Primárním cílem programu Housing First je eliminace bezdomovectví, respektive stavu bytové nouze a získání standardního bydlení a jeho dlouhodobé udržení uživateli programu.

Projekt byl oproti původnímu konceptu rozšířen v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 108 OPZ Podpora programu Housing First (Bydlení především) a prodloužen do října roku 2022. Součástí prodloužení bylo také rozšíření aktivit projektu a podpora řešitelů výzvy.

Díky úzké spolupráci s expertní skupinou i jednotlivými realizátory, je projekt schopen přebírat dobrou praxi a zkušenosti nabyté v při realizaci lokálních projektů a následně je šířit mezi další poskytovatele sociálního bydlení (uvnitř i vně projektu), či poznatky ukotvovat v metodických materiálech, které v jeho rámci vznikají.

Nedílnou součástí projektu je i připravený a realizovaný program vzdělávání sociálních pracovníků z obcí, úřadu práce, i neziskových organizací. V rámci programu, realizovaného formou e-learningu je zajištěno proškolení minimálně 500 relevantních pracovníků.

Dalších aspektem činnosti projektu je také popularizace, osvěta a informační kampaň s tematikou sociálního bydlení. Za tímto účelem jsou v rámci projektu připravovány Zpravodaje sociálního bydlení, setkání k jednotlivým tématům a aspektům sociálního bydlení, stejně jako konference.

Pro více informací o všech výše zmíněných aspektech projektu, všechny materiály, metodiky a mnoho dalšího doporučujeme navštívit webové stránky projektu http://socialnibydleni.mpsv.cz/.

Projekt má také své Facebookové stránky, stejně jako kanál na YouTube, přes který jsou vysílány webináře a kde jsou dostupné záznamy z konferencí.

Dále je možné obrátit se na Kontaktní centrum projektu, které lze kontaktovat kdykoliv na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz, nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761, a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 13 hodin.
Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích

Poslední aktualizace: 2. 9. 2021