Systémová podpora sociální práce v obcích

logo

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Systémová podpora sociální práce v obcích“ se zaměřuje na zlepšení sociálního začleňování a boje s chudobou. Projekt byl spuštěn v lednu 2016 a měl trvat do konce roku 2019, je však prodloužen od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2022.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020, která identifikuje jako zásadní skutečnost potřebnost posilování dostupnosti sociální práce na obecních úřadech. Účelem této Strategie je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a snižování míry sociálního vyloučení stanoveného v Národním programu reforem České republiky, který vychází ze strategie Evropa 2020. Jako základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených, nebo osob sociálním vyloučením ohrožených, je zdůrazněna sociální práce. Všechny oblasti podporující sociální začleňování jsou proto ve Strategii pojímány také z pohledu, jak může sociální práce přispět k fungování opatření v jednotlivých oblastech.

Projekt vychází z podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka a mj. též povinnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Dále vychází z podmínek zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje povinnosti a oprávnění pověřených obecních úřadů.

Hlavním cílem projektu je koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu sociální práce v obcích v rámci přenesené působnosti.

Projekt MPSV ve své první fázi spolupracoval s 15 vybranými obcemi, které dostaly finanční alokaci z výzvy 03_16_128 na 2 až 4 nové sociální pracovníky, na jejich další vzdělávání a supervizi, a to na dobu dvou let. Konkrétně se jednalo o obecní a městské úřady Hradec Králové, Litvínov, Jilemnice, Kladno, Hodonín, Most, Holešov, Moravský Beroun, Písek, Chrudim, Valašské Meziříčí, Bučovice, Kolín, Lovosice, Havlíčkův Brod.

V rámci projektu byly obecní úřady rozděleny do tří regionálních oblastí, ve kterých i nadále působí oblastní kanceláře. Tyto kanceláře se nacházejí v krajských městech Praha, Hradec Králové a Olomouc, aby byla zajištěna dostupnost a byl respektován princip subordinace ve státní správě (obecní úřad – krajský úřad – ústřední úřad/MPSV). V kancelářích působí vždy dva oblastní metodici pro obce. Hlavní činností je metodické vedení a spolupráce se sociálními pracovníky z výzvy č. 03_16_128 a s dalšími pracovníky působícími ve veřejné správě.

Projekt pomáhá více specifikovat činnosti a podmínky, na které a za nichž bude dotace poskytována v dalších letech. Ve vztahu k obecním úřadům projekt dále přispívá k určení optimálního počtu sociálních pracovníků k výkonu zákony uložených povinností.

Výsledkem realizace projektu bude rovněž identifikace limitů výkonu sociální práce na obecních úřadech, která poslouží k další metodické a koncepční činnosti MPSV, včetně nastavování optimálního modelu výkonu sociální práce na obecních úřadech.

Co již proběhlo v první fázi projektu:

PUBLIKACE, VÝSTUPY/PODKLADY

V rámci první fáze projektu proběhla spolupráce mezi MPSV a obecními úřady, které se se svými projekty zapojily do výzvy č. 03_16_128. Ze strany obecních úřadů byla poskytnuta součinnost při tvorbě odborných textů, výstupů a podkladů pro další metodickou a koncepční činnost MPSV. Hlavním výstupem je Zpravodaj sociální práce. Celkem bylo publikováno 7 vydání Zpravodaje.

ZAHRANIČNÍ CESTY

V rámci projektu byly zrealizovány čtyři zahraniční cesty, kterých se účastnili sociální pracovníci ze spolupracujících obcí a zaměstnanci MPSV za účelem získání zkušeností, inspirace a informací ze sousedních zemí (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko). Zprávy o účasti a přenosu zahraniční zkušenosti sociálními pracovníky z výzvy č. 03_16_128 se stanou součástí publikace Praxe sociální práce v obcích.

ODBORNÉ WORKSHOPY

V první fázi projektu bylo realizováno šest odborných workshopů, jejichž obsahem byla konkrétní odborná témata vyplývající z průběžných výsledků projektu s cílem podpory vzájemného předávání informací, spolupráce a hledání řešení. Publikovaný Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z diskuzí z těchto workshopů.

NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Obsahem této aktivity byla identifikace vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků z výzvy č. 03_16_128 prostřednictvím průběžného hodnocení a cíleného zjišťování informací. Jednalo se zejména o zpětnou vazbu a hodnocení absolvovaných vzdělávacích programů/kurzů a vyjádření vlastní zkušenosti dotazovaných sociálních pracovníků. Na základě této spolupráce byl vytvořen návrh vzdělávacího programu pro sociální pracovníky obecních úřadů, který bude pilotně ověřen.

Na co se můžete těšit v druhé navazující fázi projektu:

PUBLIKACE, VÝSTUPY/PODKLADY

Hlavním výstupem bude publikace Praxe sociální práce v obcích, která bude tvořena na základě získaných podkladů a výstupů ze všech aktivit projektu. Předpokládaný rozsah příručky je 200-250 stran a plánovaný počet výtisků je 6 100.

Dalším z hlavních výstupů spolupráce bude podklad pro stanovení minimálního standardu činností sociální práce na obecních úřadech a na základě praktického ověření bude vyhodnocen modelový návrh typových pozic sociálních pracovníků na obecních úřadech. Činnost pracovní skupiny, která se zabývá přípravou podkladů pro tvorbu standardů činností sociální práce ve veřejné správě, byla prodloužena do konce roku 2020, v případě potřeby bude činnost pracovní skupiny prodloužena až do konce projektu.

Ze získaných podkladů a výstupů z aktivit projektu bude zahájena informační a osvětová činnost, která bude zaměřena zejména na předávání dobré praxe formou letáčků, brožur apod.

Ke stažení zde:

ODBORNÉ WORKSHOPY A KONFERENCE

Součástí druhé fáze projektu jsou odborné workshopy, které jsou zaměřeny na aktuální témata z oblasti výkonu sociální práce ve veřejné zprávě. Půjde o práci ve skupině pod facilitací zástupců z MPSV nad konkrétním tématem. Uskutečnily se již čtyři wokshopy a to v Brně, Ústí nad Labem, Valašském Meziříčí a Liberci, byly zaměřeny na témata dluhové problematiky, sociální práce s lidmi s duševním onemocněním a sociální práce s lidmi s poruchou autistického spektra.

Dále jsou součástí druhé fáze projektu dvě konference. Dvoudenní mezinárodní konference se uskutečnila ve dnech 18. – 19. listopadu 2019 na Magistrátu Hlavního města Prahy.

Realizace druhé konference je plánována na březen roku 2022, jejím obsahem bude celkové zhodnocení realizace projektu MPSV, bude se jednat o závěrečnou konferenci projektu.

Pilotní ověření vzdělávacího programu

Na základě zpětné vazby od sociálních pracovníků bude realizován vzdělávací program v celkovém rozsahu 42 hodin (56 vyučovacích hodin). Celkově se zatím počítá s realizací 15 běhů po 15 účastnících.

Metodická podpora sociálním pracovníkům

Metodická školení

Vzniklo z potřeb sdílení informací, kdy prezentující poskytuje formou prezentace bližší informace k danému tématu. Účastníci mají možnost dotazů již v průběhu prezentace, kdy prezentující dotazy zodpovídá, přibližuje informace a vysvětluje téma do hloubky. Výhodou metodického školení je setkávání účastníků s odborníkem v menší skupině, která dává prostor reakce a interakce.

Prostřednictvím krajských oblastních metodických kanceláří (Praha, Hradec Králové, Olomouc) byla uspořádána metodická školení k aktuálním tématům v oblasti výkonu činností sociální práce na obecních úřadech. Celkem bylo realizováno 12 metodických školení, tedy 4 školení v každé krajské oblasti. Délka byla 3-4 hodiny.

Realizovaná Metodická školení na téma:

 
Vzhledem k situaci související s nákazou a šířením pandemie Covid – 19, jsme byli nuceni realizaci projektových akcí přesunout do online prostředí, za využití Skype. Případně bude jejich podoba upravena dle aktuální epidemiologické situace. Aktuální informace naleznete zde.
 
Kazuistické semináře
 

V rámci této činnosti probíhají pravidelná setkání mezi zástupci MPSV, sociálními pracovníky či zástupci příbuzných profesí za účelem sdílení dobré praxe sociálních pracovníků na obecních úřadech. Kapacita jednoho kazuistického semináře je 20 účastníků včetně zástupců z MPSV.

Vzhledem k situaci související s nákazou a šířením pandemie Covid – 19, byla realizace seminářů přesunuta do online prostředí, za využití Skype. Případně bude jejich podoba upravena dle aktuální epidemiologické situace. Aktuální informace naleznete zde.

Evaluace projektu

V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady. Evaluační aktivity a zpracování studie budou probíhat během realizace projektu.

Poslední aktualizace: 7. 7. 2021