Modrá karta - informace pro zaměstnavatele

Kdy potřebuje cizinec povolení?

Chcete-li zaměstnat cizince, který nemá volný přístup na trh práce, pak je to možné jen pokud:

 • Je držitelem zaměstnanecké karty, modré karty, případně karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo má potvrzení o splnění podmínek pro vydání takové karty. Zaměstnanecká karta, modrá karta i karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jsou současně oprávněními k pobytu i oprávněními k zaměstnání.
 • Má platné povolení k zaměstnání (je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno) a platné oprávnění k pobytu (např. platnou zaměstnaneckou kartu v režimu neduálního dokladu).

Bez zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu (viz výše) mohou být zaměstnány pouze tyto osoby:

 1. občan členského státu EU a občan Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska
 2. rodinný příslušník občana ČR nebo občana uvedeného v bodě 1
 3. cizinec, na kterého se vztahují výjimky uvedené v § 98 a § 98a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání?

Zaměstnanecká karta, modrá karta a povolení k zaměstnání se vydávají na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Z hlediska režimu zaměstnání jsou tedy rovnocenné. Každé z těchto oprávnění je možné udělit za specifických podmínek. Např. pro modré karty zákon definuje podmínky na pracovní zařazení, pro jehož výkon je modrá karta určena.

Hlavní rozdíly mezi zaměstnaneckou kartou, modrou kartou a povolením k zaměstnání jsou z hlediska zaměstnavatele tyto:

 

  Zaměstnanecká karta Modrá karta Povolení k zaměstnání
rozlišení podle kvalifikace

Požadavky kladené na kvalifikaci u volného pracovního místa nejsou omezeny. Je vyžadováno, aby bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebyla nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba musí činit nejméně 15 hodin.

(Podmínka minimální měsíční mzdy, platu nebo odměny a minimální týdenní pracovní doby nemusí být splněna, pokud bude na takovém místě zaměstnáván cizinec, který je již držitelem zaměstnanecké karty a který požádá Ministerstvo vnitra o souhlas se zaměstnáváním na další pracovní pozici. Více na stránkách Ministerstva vnitra.)

Pokud cizinec nepracoval v jiném členském státě EU jako držitel modré karty více než 2 roky, je požadována vysoká kvalifikace (tj. ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky) nebo vyšší odborná dovednost (odborná praxe srovnatelná s vysokoškolským vzděláním.

Pracovní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí musí být nejméně na dobu 6 měsíců na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda musí odpovídat alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v České republice vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí.

Požadavky kladené na kvalifikaci u volného pracovního místa nejsou omezeny.
jak dlouho trvá vyřízení Zaměstnanecká karta je současně oprávněním k zaměstnání i oprávněním k pobytu. Zaměstnanecká karta by měla být při splnění všech náležitostí vydána v kratším čase než povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu vydávaná zvlášť. Modrá karta je současně oprávněním k zaměstnání i oprávněním k pobytu. Modrá karta by měla být při splnění všech náležitostí vydána v kratším čase než povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu vydávaná zvlášť. Povolení k zaměstnání samotné neopravňuje cizince k výkonu práce – musí mít platné oprávnění k pobytu (např. zaměstnaneckou kartu v režimu neduálního dokladu).
nahlášení volného místa

Nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR je obecná povinnost podle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel musí souhlasit se zařazením volného místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (dále jen centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty). Souhlas lze udělit buď při nahlášení volného místa, nebo dodatečně.

Volné pracovní místo se zařadí do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty po 30 dnech, kdy bylo Úřadem práce zveřejněno a nabízeno pro potenciální zájemce z řad domácí pracovní síly.

Nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR je obecná povinnost podle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel musí souhlasit se zařazením volného místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty (dále jen centrální evidence míst určených pro modré karty). Souhlas lze udělit buď při nahlášení volného místa, nebo dodatečně.

Volné pracovní místo se zařadí do centrální evidence míst určených pro modré karty ihned, nicméně ve výjimečných případech, souvisejících např. s vysokou nezaměstnaností, může být lhůta pro zařazení do centrální evidence míst určených pro modré karty prodloužena na 10 - 30 dní.

Nahlášení volného místa příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR je obecná povinnost podle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel musí oznámit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání.

Povolení k zaměstnání bude vydáno, pokud volné pracovní místo nebude možné obsadit zájemcem z řad domácí pracovní síly (to neplatí u vyslání zahraničním zaměstnavatelem).

výběr zaměstnance Uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, je nutné před podáním žádosti o zaměstnaneckou kartu. Smlouva nebo dohoda je jednou z příloh žádosti o zaměstnaneckou kartu.
Viz Co po zařazení volného místa do centrální evidence volných míst určených pro zaměstnanecké karty?
Uzavření pracovní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí (alespoň na dobu 6 měsíců) je nutné před podáním žádosti o modrou kartu. Uzavřená smlouva je jednou z příloh žádosti o modrou kartu.
Viz Co po zařazení volného místa do centrální evidence volných míst určených pro modré karty?
Uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, je nutné před podáním žádosti o povolení k zaměstnání. Smlouva nebo dohoda je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.
délka povolení

Dle uzavřené pracovní smlouvy, maximálně 2 roky.

Platnost lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky.

Dle uzavřené pracovní smlouvy plus 3 měsíce, maximálně 3 roky.

Platnost lze opakovaně prodloužit nejvýše o 3 roky.

Maximálně 2 roky.

Platnost lze opakovaně prodloužit nejvýše o 2 roky.

V případě sezónního zaměstnávání se povolení k zaměstnání vydává na max. 9 v období 12 měsíců.

Detailní informace Zaměstnanecká karta a změna zaměstnání - frs.gov.cz Modrá karta - frs.gov.cz Povolení k zaměstnání (mpsv.cz)

 

Jak nabídnout volné místo pro modré karty

Jak zařadit volné místo do centrální evidence míst určených pro modré karty?

Aby cizinec mohl podat žádost o modrou kartu na konkrétní pracovní místo, musí být toto místo zařazeno do centrální evidence míst určených pro modré karty. Do této evidence se volné místo dostane, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

 1. Zaměstnavatel nahlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce volné pracovní místo. Může také nahlásit volné místo přes internet, pokud má od příslušné krajské pobočky Úřadu práce přidělené oprávnění.
 2. Zaměstnání musí vyžadovat vysokou kvalifikaci a musí být na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu.
 3. Hrubá roční mzda vyplývající z nabízené měsíční nebo roční mzdy není nižší než 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy v České republice.
 4. Zaměstnavatel při nahlášení nebo dodatečně udělí souhlas se zařazením místa do centrální evidence míst určených pro modré karty a současně s jeho zveřejněním.

Potom se volné místo dostává automaticky do centrální evidence míst určených pro modré karty.

Volné místo se do centrální evidence míst určených pro modré karty nezařadí, příp. je z ní vyřazeno, pokud

 • by jeho obsazení ohrozilo situaci na trhu práce; o tom rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí,
 • zaměstnavateli byla v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce,
 • na majetek tohoto zaměstnavatele byl na základě pravomocného rozhodnutí soudu prohlášen konkurs a tento konkurs doposud nebyl zrušen, nebo
 • zaměstnavateli byla v posledních 3 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce.

Co po zařazení volného místa do centrální evidence volných míst určených pro modré karty?

Jaký je další postup po zařazení pracovního místa do centrální evidence míst určených pro modré karty?

Jakmile je volné pracovní místo zařazeno do centrální evidence míst určených pro modré karty, může na něj cizinec podat žádost.

Žádost o modrou kartu může cizinec podat jen na základě kontaktu se zaměstnavatelem a uzavření pracovní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí (na dobu minimálně 6 měsíců), kterou při podání žádosti musí předložit. Po kladném posouzení žádosti o modrou kartu Ministerstvo vnitra písemně informuje zaměstnavatele o tom, že žádosti cizince bylo vyhověno; v informaci uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení
 • státní příslušnost cizince
 • datum od kdy splňuje podmínky pro vydání modré karty (bylo-li žádosti vyhověno)
 • pracovní pozici, pro kterou bude modrá karta vydána (bylo-li žádosti vyhověno)

Po vydání modré karty Ministerstvo vnitra písemně informuje zaměstnavatele o čísle modré karty vydané cizinci a o datu jejího převzetí.

Povinnosti zaměstnavatele

 • Po nástupu cizince do zaměstnání, zaměstnavatel nahlásí příslušné krajské pobočce Úřadu práce obsazení volného místa. Uvede referenční číslo modré karty.
 • Zaměstnavatel písemně informuje příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, jestliže cizinec, kterému byla udělena modrá karta:
  1. nenastoupil do práce (nejpozději do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání modré karty), nebo
  2. ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno, a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i důvod ukončení zaměstnání. (nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání)
 • Pokud byl pracovní poměr skončen z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce anebo dohodou z týchž důvodů nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce před uplynutím doby, na kterou byla cizinci vydána modrá karta a z tohoto důvodu mu byla nebo má být zrušena platnost oprávnění k pobytu vydaného za účelem zaměstnání, je zaměstnavatel povinen uhradit náklady zdravotní péče poskytnuté cizinci v období od skončení pracovního poměru do vycestování cizince z území, nejdéle však po dobu, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno; to neplatí, pokud úhrada těchto nákladů je zajištěna jiným způsobem.
 • Pokud chce zaměstnavatel změnit pracovní zařazení cizince (a rovněž v případě, že chce cizinec změnit zaměstnavatele), musí po dobu prvních 2 let pobytu cizince na území ČR nahlásit nové volné pracovní místo a cizinec musí Ministerstvo vnitra požádat o souhlas se změnou pracovního zařazení na toto nové pracovní místo uvedené v centrální evidenci míst určených pro modré karty, Po 2 letech pobytu držitele modré karty na území ČR je zaměstnavatel povinen nahlásit nové volné pracovní místo a cizinec je povinen změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení Ministerstvu vnitra pouze ohlásit. Více na http://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d.
 • Zaměstnavatel Ministerstvu vnitra neprodleně písemně oznamuje předpokládanou změnu pracovního zařazení držitele modré karty.

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023