Povolení k zaměstnání

Kdo je účastníkem řízení

Účastníkem správního řízení je cizinec, který žádá o povolení k zaměstnání.

O povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně příslušnou krajskou pobočku ÚP zpravidla před svým příchodem na území ČR. V řízení může být zastoupen zaměstnavatelem nebo i jiným jím zplnomocněným zástupcem, a to na základě a v rozsahu písemné plné moci.

Povolení k zaměstnání

O povolení k zaměstnání může požádat cizinec, který chce být zaměstnán na území ČR a jedná se o

 • sezónní práce, tedy činnost závislá na ročním období (činnost, která je vázána na určitou roční dobu podle opakující se události nebo typu události na základě sezónních podmínek, v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činností), a to na dobu max. 9 měsíců v kterémkoli období 12 měsíců po sobě jdoucích, stanovené vyhláškou č. 322/2017 Sb.;
 • plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci;
 • zaměstnání na časově vymezené období za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace (tzv. stáž) na dobu nejdéle 6 měsíců, toto období může být prodlouženo, nejdéle však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů platných v ČR;
 • příležitostné a časově omezené zaměstnání osob do 26 let věku v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež, již se Česká republika zúčastní;
 • vyhlášenou mezinárodní smlouvu, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a pokud tato smlouva pro cizince stanoví podmínku mít povolení k zaměstnání;
 • držitele víza nebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu podle pobytového zákona;
 • žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky podle zákona o azylu, nejdříve však po uplynutí 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany;
 • vyslání cizince na území ČR zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou k plnění úkolů z této smlouvy vyplývající;
 • krátkodobé zaměstnání do tří měsíců.

Příslušnou pro vydání povolení k zaměstnání je vždy krajská pobočka ÚP, v jejímž obvodu bude cizinec zaměstnání vykonávat.

Žádost o povolení k zaměstnání

Žádost obsahuje (vzor žádosti ke stažení)

 • identifikační údaje cizince (tj. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště),
 • adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal,
 • identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, identifikační číslo), a to i české fyzické nebo právnické osoby, ke které má být cizinec vyslán,
 • druh práce,
 • místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno,
 • druh pracovněprávního vztahu, na jehož základě bude zaměstnání vykonáváno,
 • případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.

Přílohy k žádosti

 • fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifikační údaje cizince;
 • pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, která musí (kromě případů vyslání podle § 95 zákona o zaměstnanosti) obsahovat kromě povinných náležitostí stanovených zákoníkem práce také dobu trvání základního pracovněprávního vztahu, výši mzdy, platu nebo odměny, délku sjednané týdenní pracovní doby a výměru dovolené v souladu s právními předpisy;
 • v případě sezónního zaměstnávání: pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou, obsahující ustanovení, ze kterých jednoznačně vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy, přičemž týdenní pracovní doba musí v každém z obou základních pracovněprávních vztahů činit nejméně 15 hodin (ovšem v případě zaměstnání na další pracovní pozici se splnění podmínky týdenní pracovní doby v rozsahu nejméně 15 hodin, za současného trvání základního pracovněprávního vztahu, nevyžaduje);
 • pokud se bude jednat o zaměstnání agenturou práce za účelem dočasného přidělení cizince k výkonu práce u uživatele, bude pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (viz výše) obsahovat zvláštní ujednání, ve kterém bude zaměstnanec souhlasit s dočasným přidělováním k uživateli;
 • doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.);
 • další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je ČR vázána.

Přílohy v cizích jazycích se předkládají v originálním znění nebo jejich úředně ověřených kopiích spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka.

Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání musí být superlegalizovány (popř. opatřeny apostilou) a nostrifikovány. Více.

Bližší informace k ověřování dokladů odborné způsobilosti:
Superlegalizace neboli ověřování listin je potvrzení jejich pravosti s cílem vyloučení padělků.
Výjimky
z povinnosti superlegalizace vyplývají z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. 10. 1961 (dále jen „Úmluva“), ke které Česká republika přistoupila v roce 1998 a jejíž platnost na území České republiky byla potvrzena k 16. 3. 1999. Úmluva je zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 45/1999 Sb. Jedná se o způsob ověření apostilou. Apostila se vyžaduje u dokladů vydaných státy, které jsou v seznamu zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v části IV. s adresou:

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5096&d=9064

Část V. výše uvedených stránek Ministerstva spravedlnosti obsahuje seznam států, s nimiž má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od ověření apostilou nebo superlegalizací. Je-li stát uveden v obou seznamech, má přednost bilaterální smlouva.
V případě, že stát není uveden ani v jednom ze seznamů, musí být jím vydané doklady superlegalizovány.

Na území České republiky musejí být dále doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání nostrifikovány. Více informací o nostrifikaci je uvedeno na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/search.php?action=results&query=nostrifikace
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani

Správní poplatek

V souladu se zákonem o správních poplatcích, jehož přílohou je Sazebník poplatků, podléhá správnímu poplatku podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání ve výši 500 Kč (viz položka 9 písm. b) Sazebníku správních poplatků).

Povolení k zaměstnání

 • obsahuje identifikační údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání (a to i české právnické nebo fyzické osoby, ke které má být cizinec vyslán), dobu, na kterou se vydává, druhu pracovněprávního vztahu a další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání;
 • je nepřenosné a vydává se na dobu určitou, maximálně však na dobu dvou let (u sezónního zaměstnávání na dobu max. 9 měsíců); cizinec může žádat o vydání povolení k zaměstnání i opakovaně;
 • je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí; týká se i druhu a místa výkonu práce. Má-li dojít v době před ukončením platnosti povolení k zaměstnání ke změně některých podmínek uvedených v tomto povolení, cizinec musí požádat místně příslušnou krajskou pobočku ÚP o vydání nového povolení k zaměstnání;
 • se vyžaduje pro všechny cizincům povolené pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané cizincem na území ČR, tj. na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, a to i tehdy, dochází-li k souběhu těchto pracovněprávních vztahů;
 • nelze vydat, pokud cizinec k výkonu práce na území ČR potřebuje v souladu s platnými právními předpisy zaměstnaneckou kartu (kromě případů podle § 95 a § 97 zákona o zaměstnanosti). 

Pracovní činnost cizince s platným povolením k zaměstnání na území ČR

Cizinec může vykonávat práci za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné oprávnění k pobytu (jedná se zejména o zaměstnaneckou kartu ve smyslu § 42g odst. 3 pobytového zákona, která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR).

Poslední aktualizace: 7. 3. 2024