Volný vstup na trh práce

Pracovní oprávnění (tj. povolení k zaměstnání včetně platného oprávnění k pobytu, zaměstnanecká karta, modrá karta nebo karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance) se nevyžaduje u cizince

 1. s povoleným trvalým pobytem na území ČR,
 2. který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území ČR,
 3. kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana,
 4. který je
  • výkonným umělcem,
  • pedagogickým pracovníkem,
  • akademickým pracovníkem vysoké školy,
  • vědeckým pracovníkem, který je účastníkem vědeckého setkání,
  • žákem nebo studentem do 26 let věku,
  • sportovcem,
  • osobou, která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává, nebo
  • osobou, která provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce,
  a jehož výkon práce na území ČR nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce,
 5. který je zaměstnán na území ČR podle mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je ČR vázána,
 6. který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelných pohrom a v případě humanitární pomoci,
 7. který je zaměstnán v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,
 8. který je akreditován v oblasti sdělovacích prostředků,
 9. který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona,
 10. který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání (doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku),
 11. který je vyslán na území České republiky v rámci poskytovaných služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie,
 12. který pobývá na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle výše uvedeného písmene a) nebo c), nebo s cizincem, který pobývá na území ČR na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,
 13. který pobývá na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie,
 14. který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu,
 15. který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách,
 16. který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle pobytového zákona,
 17. který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice,
 18. který je držitelem povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie a je vnitropodnikově převedený na území ČR na dobu nepřesahující 90 dnů v kterémkoliv období 180 dnů, nebo
 19. jehož výkon práce na území ČR je v zájmu ČR.

V případě zaměstnání cizince podle bodu a) až e) a bodu j) až r) je však zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které byl cizinec svým zaměstnavatelem vyslán na základě smlouvy k výkonu práce, povinen písemně informovat o této skutečnosti příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nejpozději v den nástupu tohoto cizince k výkonu práce (vzor informace ke stažení). Zaměstnavatel je rovněž povinen vést příslušnou evidenci.

Poslední aktualizace: 31. 12. 2020