Výzkumný ústav bezpečnosti práce slaví 65 let

1. 6. 2019

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚPB) si v dnešní den připomíná významné výročí svého vzniku. V České republice je jedinou veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem v oblasti BOZP, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi ohrožujícími zdraví osob, životní prostředí a majetek. Realizuje rovněž odborné činnosti, např. vzdělávání, osvětu a propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie a nanobezpečnosti.