Schválené projekty

 • Projekt výstavby nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech

  Projekt výstavby nového sídla Úřadu práce v Karlových Varech umožní vytvořit odpovídající podmínky pro klienty i pracovníky úřadu práce a přispěje k podstatnému zvýšení úrovně poskytovaných služeb zaměstnanosti občanům regionu. Nová budova nahradí již nevyhovující, prostorově poddimenzované objekty, které doposud soustřeďují agendu Úřadu práce v Karlových Varech.

 • Projekt výstavby nové budovy krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci

  V rámci projektu dojde k výstavbě nové budovy úřadu práce a školicího střediska. Navrhovaný stavební komplex bude budován v městské části Tabulový vrch, v místě bývalého vojenského prostoru a kasáren. Výstavba vyřeší kapacitní problémy stávající krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci, vytvoří odpovídající podmínky pro klienty i pracovníky služeb zaměstnanosti a zároveň se zvýší dostupnost a komfort dalšího vzdělávání. To by se mělo v konečném důsledku projevit na kvalitě služeb poskytovaných zaměstnanci úřadu.

 • Projekt výstavby nové budovy krajské pobočky Úřadu práce Brno - město

  Projekt řeší kapacitní problém krajské pobočky Úřadu práce Brno-město s jediným prioritním cílem, a to po všech stránkách zvýšit úroveň poskytovaných služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání v regionu Brno-město.

 • Projekt výstavby budovy krajské pobočky Úřadu práce ČR a školicího střediska v Pardubicích

  Výstavba nové moderní administrativní budovy vytvoří odpovídající prostorové podmínky pro práci krajské pobočky a kontaktního pracoviště ÚP ČR v Pardubicích a zároveň poskytne vzdělávací prostory pro zaměstnance služeb zaměstnanosti. Primárním cílem projektu je sjednocení služeb poskytovaných krajskou pobočkou do jednoho místa. Sekundárním cílem je pak umožnit efektivnější proces zvyšování kvalifikace pracovníků ve službách zaměstnanosti.

 • Projekt výstavby a rekonstrukce administrativní budovy krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci

  Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti a podporuje zvýšení úrovně poskytovaných služeb. V projektu bude podpořena agenda v rámci aktivity 3.3a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, a to vytvoření materiálně technické základy pro vlastní krajskou pobočku úřadu práce v Liberci.

 • Projekt vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Plzeňském kraji

  Cílem Vybudování informačně-vzdělávacího střediska je sdružovat a poskytovat informace o trhu práce a možnostech vzdělávání v Plzeňském kraji, čímž dojde ke zkvalitnění služeb zaměstnanosti v tomto regionu.

 • Projekt vybudování informačně – vzdělávacího střediska v Karlovarském kraji

  Cílem vybudování informačně-vzdělávacího střediska je poskytovat klientům informace o trhu práce a možnostech vzdělávání v Karlovarském kraji, čímž dojde ke zkvalitnění služeb zaměstnanosti v tomto regionu.

 • Projekt vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji

  Posláním projektu "Vybudování informačně-vzdělávacího střediska v Jihočeském kraji" (IVS) je prostřednictvím modernizace veřejných služeb zaměstnanosti zlepšit dostupnost a kvalitu informačních, poradenských a školících služeb pro zájemce o zaměstnání, a to nejen z Jihočeského kraje.

 • Projekt rekonstrukce vzdělávacího střediska kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Písku

  V rámci projektu bude zrekonstruováno a dovybaveno stávající vzdělávací středisko, které dosud funguje v nevyhovujících, zastaralých prostorách. Realizací projektu bude vytvořeno moderní prostředí pro přípravu pracovníků služeb zaměstnanosti, čímž se zkvalitní jejich práce s klienty úřadu. Situace na trhu práce je stále složitější, a proto vnitřní vzdělávání ve školicích střediscích nabývá na své důležitosti.

 • Projekt rekonstrukce Úřadu práce Blansko

  Projekt rekonstrukce budovy Úřadu práce v Blansku vytvoří odpovídající podmínky pro klienty i zaměstnance úřadu práce a přispěje tak k podstatnému zvýšení úrovně poskytovaných služeb zaměstnanosti občanům regionu. Rekonstrukce a modernizace objektu přispěje k rozšíření kapacit a umožní soustředit veškerou agendu Úřadu práce v Blansku do jediné budovy.

 • Projekt rekonstrukce školicího střediska Úřadu práce ČR v Sokolově

  V rámci projektu bude rekonstruováno školicí středisko kontaktního pracoviště Sokolov krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Realizace projektu je nezbytná pro posílení kapacity školicích středisek zaměstnanců resortu MPSV, předně pracovníků ve službách zaměstnanosti. Současný stav je dlouhodobě nevyhovující jak z hlediska kapacity tak i současných požadavků na proces vzdělávání. Docíleno by mělo být tedy především posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti, a to v tomto případě rekonstrukcí stávajícího zařízení ve vlastnictví státu a zlepšení materiálového technického zázemí školicích středisek.

 • Projekt rekonstrukce školicího střediska krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové

  Záměrem projektu je rekonstrukce stávajícího zasedacího sálu a přilehlých prostor v budově krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové za účelem vytvoření nového školicího střediska služeb zaměstnanosti. Realizace projektu umožní častější vzdělávání a profesní setkávání pracovníků služeb zaměstnanosti. Ve svém konečném důsledku přispěje ke zvyšování kvalitativní úrovně služeb poskytovaných Úřadem práce.

 • Projekt rekonstrukce nové budovy kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Šumperku

  Cílem projektu rekonstrukce nové budovy kontaktního pracoviště ÚP ČR v Šumperku je vytvoření kapacitně i kvalitativně vhodného prostředí pro klienty a zaměstnance služeb zaměstnanosti v tomto regionu. Dojde k soustředění všech agend úřadu do jednoho objektu a poskytování všech služeb z jednoho místa.

 • Projekt rekonstrukce nové budovy kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Klatovech

  Tento projekt řeší potřebu zvýšení kvality a dostupnosti služeb zaměstnanosti v okrese Klatovy. Nejprve proběhne koupě nové budovy a následně její rekonstrukce, čímž bude umožněno soustředit všechny agendy do jednoho objektu a poskytovat služby z jednoho místa. Tím se vyřeší prostorové potřeby kontaktního pracoviště v Klatovech a vytvoří se odpovídající podmínky pro klienty i zaměstnance úřadu.

 • Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Semilech

  Obsahem projektu jsou veškeré nezbytné kroky zbývající pro úspěšnou realizaci rekonstrukce budovy ÚP v Semilech na adrese Bořkovská 572, 513 01 Semily. Rekonstrukce povede ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb v oblasti zaměstnanosti. Projekt je zcela v souladu s podporovanou aktivitou 3.3 a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR. Rekonstrukcí bude dosaženo uživatelsky přátelského a komfortního prostředí pro klienty služeb zaměstnanosti, a to s odpovídajícími provozními náklady. Udržitelnost projektu bude zajištěna po jeho ukončení Ministerstvem práce a sociálních věcí, jehož prostřednictvím bude financován provoz a údržba ÚP.

 • Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Prostějově

  Cílem projektu je vytvoření kapacitně i kvalitativně vhodného prostředí pro činnost služeb zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Rekonstrukcí objektu vzniknou odpovídající podmínky pro činnost úřadu jak z hlediska poskytovaných služeb, tak z hlediska hospodárného využití finančních prostředků.

 • Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Mimoni

  Projekt rekonstrukce budovy Úřadu práce ČR (dále již jen ÚP ČR) Mimoň si klade za cíl zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb v oblasti zaměstnanosti. Bezúplatným převodem a následnou rekonstrukcí budovy v Mimoni, ul. Nádražní 9, v rámci projektu, bude vyřešen problém současného umístění Kontaktního pracoviště Mimoň (dále již jen KoP Mimoň).

 • Projekt rekonstrukce kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Havířově

  Cílem projektu je lepší dostupnost a poskytovaní služeb klientům v oblasti zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Rekonstrukcí zároveň dojde k úspoře provozních nákladů a nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách.

 • Projekt nákup a dovybavení objektu pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Ostravě

  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti služeb zaměstnanosti pro klienty a vytvoření efektivního a hospodárného realizování systému řízení práce z titulu snížení počtu pracovišť a jejich centralizace do strategicky významné lokality. Nákupem budovy a rekonstrukcí dojde zároveň k úspoře nákladů na úhradu nájemného v pronajatých prostorách.

 • Projekt nákup a rekonstrukce ÚP ČR Krajské pobočky Jihlava

  Cílem projektu je vytvoření kapacitně i kvalitativně vhodného prostředí pro činnost služeb zaměstnanosti. Rekonstrukcí získaného objektu budou vytvořeny odpovídající podmínky pro práci zaměstnanců úřadu jak z hlediska poskytovaných služeb, tak z hlediska efektivnosti využití provozních prostředků.

 • Projekt nákupu administrativní budovy - Úřad práce ČR - Praha

  Cílem realizace projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytování služeb v oblasti zaměstnanosti a zvýšení úrovně poskytovaných služeb. V rámci projektu bude pořízena budova, která se nachází v městské části Praha 7, na ul. Dobrovského 1278/25, a následně proběhne její dovybavení nábytkem, stroji a zařízením, které potřebuje Úřad práce ČR ke své činnosti.