Projekt rekonstrukce nové budovy kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Šumperku

Cílem projektu rekonstrukce nové budovy kontaktního pracoviště ÚP ČR v Šumperku je vytvoření kapacitně i kvalitativně vhodného prostředí pro klienty a zaměstnance služeb zaměstnanosti v tomto regionu. Dojde k soustředění všech agend úřadu do jednoho objektu a poskytování všech služeb z jednoho místa.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Šumperk – rekonstrukce budovy
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a) - podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR

Příjemce: Úřad práce České republiky
Celkový rozpočet projektu: 30 846 678 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 26 219 676 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 30. 11. 2015

Doposud využívalo kontaktní pracoviště v Šumperku k zajištění své činnosti dvou různých budov. Jedna z nich je ve spoluvlastnictví se soukromými subjekty, což značně komplikuje jakékoli stavební úpravy. U druhé budovy není rekonstrukce možná, jelikož se jedná o historickou budovu. Umístění zaměstnanců úřadu práce na dvou adresách je nevyhovující z důvodu nutnosti udržovat denní styk vzhledem k přijímané a odesílané korespondenci. Pro klienty je navíc matoucí, že nenajdou všechny agendy na jednom místě.

Nová budova je již převedena do vlastnictví ÚP ČR a v rámci tohoto projektu dojde k její rekonstrukci, zahrnující úpravu vnitřních dispozic, rekonstrukci elektrických rozvodů, topení a vody, rekonstrukci stávající kotelny a zateplení obvodového pláště budovy, včetně výměny oken.

Sestěhováním dvou pracovišť a rekonstrukcí nově získané budovy budou vytvořeny odpovídající podmínky pro práci zaměstnanců úřadu a navíc dojde ke snížení provozních nákladů. Zrekonstruované prostory budou mít bezbariérový vstup a výtah umožňující přístup do vyšších podlaží.

Fotogalerie