Výzva – oblast intervence 3.3, aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 11. listopadu 2009
5. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek

Číslo výzvy 5
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
Podporovaná aktivita 3.3c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek
Typ projektů Individuální projekt
Alokovaná částka pro výzvu 167 999 832,- Kč (142 799 858,- Kč strukturální fondy, 25 199 974,- Kč rozpočet krajů a jimi zřizovaných organizací)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifické cíle 3.3 zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem reforem ČR a posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti pro klienty služeb zaměstnanosti vedoucích ke zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ:

V rámci aktivity c) bude podpora zaměřena na:

 • poskytování komplexní informace klientovi v oblasti jeho dalšího uplatnění na trhu práce formou rekvalifikace, dalšího vzdělávání, nadstavbového vzdělávání apod., a to i na základě potřeb dané oblasti, kterou spádové středisko zastřešuje,
 • okrajově by středisko mělo zabezpečovat i vzdělávání klientů, a to ve směrech, ve kterých je poptávka trhu práce, ale střediskem monitorovaná oblast podobný typ vzdělávání dosud nenabízí.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ:

Oprávněnými žadateli jsou:

 • kraje a jimi zřizované organizace (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

PARTNERSTVÍ:

Aktivita může být realizována i v partnerství s organizačními složkami státu v oblasti služeb zaměstnanosti (Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV, Úřady práce).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ:

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy.

FINANCOVÁNÍ:

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% z rozpočtu krajů a jimi zřizovaných organizací.

Křížové financování z Evropského sociálního fondu není umožněno.

VEŘEJNÁ PODPORA:

V oblasti intervence 3.3 není poskytována veřejná podpora.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT:

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 000 000,- Kč.

Maximální přípustná výše podpory na jeden projekt: 30 000 000,- Kč.

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU:

Projekty musí být dokončeny nejpozději do 18 měsíců po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby a nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015.

FORMA PODPORY:

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante.

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE:

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u banky UniCredit Bank Czech Republic, a. s. (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ:

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí být vynaloženy nejdříve v den vydání Registračního listu akce, vyjma nákladů na služby projektového manažera a nákladů na projektovou studii – investiční záměr, které mohou být vynaloženy nejdříve v den vyhlášení výzvy,
 • musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny příjemcem,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady.

Způsobilé výdaje v členění dle vyhlášky č. 357/2009 Sb. MF, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě:

 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6121, 6122, 6125, 6130),
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 6111),
 • pořízení dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku (položky rozpočtové skladby 5137, 5172),
 • náklady na zaškolení pracovníků (položka rozpočtové skladby 5169)
 • výdaje na nákup služeb projektového manažera, v rozsahu 1 pracovního úvazku, maximální uznatelný výdaj činí 45 000,- Kč měsíčně (položky rozpočtové skladby 5169),
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření v maximální výši do 150 000,- Kč (položky rozpočtové skladby 5139, 5169, 6121),
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud neuplatňují nárok na odpočet daně na vstupu.

Způsobilými výdaji nejsou zejména:

 • úroky z úvěrů,
 • DPH, pokud příjemce uplatňuje nárok na odpočet na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim (část aktivit nepodléhá zdanění a část ano), musí příjemce rozhodnout, zda navrhovaný projekt spadá pod aktivity podléhající režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet nebo pod aktivity, kde daň není uplatňovaná,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky (s výjimkou správních poplatků hrazených ve stavebním řízení),
 • náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem,
 • náklady na spotřebu energií,
 • výdaje na nákup služeb (s výjimkou služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků),
 • odpisy.

Podrobnosti o jednotlivých výdajích jsou uvedeny také v Příručce pro žadatele a příjemce a Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTU:

Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a výběru projektů. Výsledkem hodnocení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o podporu projektu, popř. v jejích povinných přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE:

Příjemce je povinen řídit se Registračním listem včetně podmínek, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a pokyny stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy.

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI:

Formulář projektové žádosti je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR, která je uvedena v Seznamu kontaktů, příloze č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce. Žadatel k projektové žádosti přikládá povinné přílohy, jejichž výčet je rovněž uveden v Příručce pro žadatele a příjemce, a to také 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

TERMÍNY VÝZVY:

Datum vyhlášení výzvy: 11. listopadu 2009
Datum zahájení příjmu žádostí: 11. listopadu 2009
Příjem žádostí: v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR. Mimo tyto hodiny lze žádost doručit osobně jen na základě předchozí domluvy s pracovníkem pobočky CRR.
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013
Datum konání první výběrové komise: 11. ledna 2010

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace programů ESF, oddělení řízení projektů
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: zamestnanostIOP@mpsv.cz.

Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoby pro danou výzvu:
Mgr. Miroslav Nedorostek, Vedoucí oddělení ERDF
tel. 221 922 453, e-mail: miroslav.nedorostek@mpsv.cz

Mgr. Jan Veselý, projektový manažer
tel.: 221 923 436, e-mail: jan.vesely@mpsv.cz.

Další informace

Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy jsou blíže uvedeny v dokumentu „Příručka pro žadatele a příjemce“ a jejích přílohách, případně v Prováděcím dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie a evropské fondy/Evropské fondy/IOP/Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.3 C)

Vydání č. Platné od Zpracoval: Zrevidoval:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1.0 11. 11. 2009 Mgr. Alena Brožková   Ing. Ivana Projsová  
1.1 1. 3. 2010 Mgr. Alena Brožková   Ing. Ivana Projsová  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.3 C)

Revize č. Předmět revize Platné od Zpracoval: Schválil:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 Způsobilé výdaje – doplnění položek rozpočtové skladby, aktualizace adresy webových stránek pro oblast 3.3 1. 3. 2010 Bařtipánová Blanka   Ing. Marcel Kříž  

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019