Vyhlášení dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2010 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

vyhlašuje pro rok 2010

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (poskytovatelé sociálních služeb). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na §101 a §104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, tj. bude podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou součástí střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb krajů (výjimku tvoří sociální služby s celostátní působností).

Dotaci pro rok 2010 lze poskytnout poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout pouze na úhradu nákladů na poskytovávání základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části III, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Blíže viz Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen “metodika”).

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2010

Pro rok 2010 lze o dotaci na jednotlivé sociální služby žádat v rámci těchto programů podpory:

Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle §101 zákona o sociálních službách).

Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách.)

K obsahu jednotlivých programů podpory viz část III metodiky.

Sociální služby poskytované v místě (tj. působnost sociální služby je v rámci obce/města a jejího/jeho okolí, regionu, kraje) organizací s celostátní či nadregionální působností, která metodicky a organizačně řídí tyto služby, spadají pod program podpory A.

Pro rok 2010 jsou do programu podpory B zařazeny žádosti o dotaci na tyto druhy sociálních služeb:

  • sociální služby (zejména odlehčovací služby a odborné sociální poradenství), které jsou poskytovány poskytovateli hospicové a paliativní péče pobytového charakteru (hospic),
  • terapeutické komunity a pobytové služby následné péče v případě, že sociální služba je využívána uživateli z celé České republiky, tj. poskytování služby přesahuje území minimálně 3 sousedících krajů a nelze efektivně uskutečňovat podporu služby v rámci jednotlivých krajů odděleně (např. zařízení nemá převažující část uživatelů z jednoho kraje).

Podpora nových sociálních služeb

Nově vzniklé sociální služby, tj. sociální služby, které budou poskytovány od konce 4. čtvrtletí 2009, budou v roce 2010 podpořeny v rámci dotačního řízení pouze za předpokladu jejich jednoznačně deklarované potřebnosti v rámci krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, a to v kontextu ostatních již poskytovaných sociálních služeb na daném území (kraj, obec).

Podpora těchto služeb závisí taktéž na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu – kapitole MPSV pro rok 2010 určených na podporu sociálních služeb.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen “metodika”).

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2010 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace Okslužby – poskytovatel.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (sociální služba dle §52 zákona o sociálních službách). Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Informace o aplikaci Okslužby – poskytovatel (technické podmínky aplikace, podmínky přístupu uživatelů k aplikaci a postup pro zavedení uživatelského jména a hesla, provoz aplikace a školení k aplikaci) jsou uvedeny na portálu MPSV /web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb. Na těchto stránkách bude zveřejněn i návod pro používání internetové aplikace Okslužby – poskytovatel a vyplnění žádosti.

K internetové aplikaci Okslužby – poskytovatel:

Tato aplikace umožňuje při vytváření žádostí o dotace přebírat údaje již obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. identifikační údaje o poskytovateli sociální služby, základní údaje o sociální službě – název služby, druh služby, identifikátor služby, působnost služby, kapacita služby, okruh uživatelů služby atd.), tj. žadatel o dotaci již tyto údaje znovu nevyplňuje do žádosti o dotaci. Poskytovatel sociální služby v žádosti o dotaci vyplňuje pouze ty údaje, které registr poskytovatelů sociálních služeb neobsahuje a které jsou však nezbytné pro posouzení žádosti o dotaci (např. aktuální rozpočet služby, požadavek na dotaci, personální zabezpečení apod.).

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu. U jednotlivých sociálních služeb žadatel uvede, zda žádá o dotace v programu podpory A nebo programu podpory B. V případě programu podpory A žadatel uvede seznam krajských úřadů, po kterých poskytnutí dotace požaduje a které nejsou v rozporu s působností registrované služby oznámené při její registraci. Aplikace umožní vyplňování údajů žádosti týkajících se jednotlivých sociálních služeb současně více uživateli.

Termíny pro podávání žádostí

Žádost o dotaci pro rok 2010 je možné zpracovat a podat pro oba dva programy podpory v tomto řádném termínu:

  • od 1. září 2009 do 14. října 2009.

V případě nově registrovaných sociální služeb (popř. služeb nově zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb) nebo v případě změn v registraci služeb (rozšíření kapacit) nebo v případě nepodání žádosti ze závažného důvodu v řádném termínu lze žádost zpracovat a podat i v těchto mimořádných termínech:

  • od 1. března 2010 do 31. března 2010,
  • od 1. června 2010 do 30. června 2010.

Mimo tyto termíny nelze žádost o dotaci zpracovat a podat.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2010 bude zprovozněna 1. září 2009 na portálu MPSV (/web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb).

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování žádosti získat buď prostřednictvím e-mailové adresy MPSV dotace-soc.sluzby@mpsv.cz nebo v případě programu podpory A příslušném krajském úřadu.

V případě MPSV je kontaktním místem odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení koncepce financování sociálních služeb, Podskalská 19, Praha 2.

Kontaktní informace v případě krajských úřadů jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných krajů.

Informace k používání internetové aplikace Okslužby – poskytovatel jsou zajištěny výhradně dodavatelem aplikace prostřednictvím jeho technické podpory. Kontakty na technickou podporu naleznete na /web/cz/provoz-aplikace.

Semináře pro poskytovatele sociálních služeb k používání aplikace

Semináře pořádá MPSV a organizuje společnost OKsystem s.r.o. Účast na semináři je bezplatná. Bližší informace k obsahu, termínům jednotlivých seminářů a způsobu přihlášení se na seminář jsou zveřejněny.

Posuzování žádostí

Posouzení žádosti je věnována část VII metodiky. V návaznosti na tuto část MPSV pro rok 2010 stanovuje následující:

1. Minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování příslušné služby sociální péče. Jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu, a to za péči, stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby sociální péče.

Tabulka – výchozí hodnoty pro srovnání průměrné výše úhrady uživatelů za službu sociální péče

Služby sociální péče § zákona č. 108/2006 Sb. Minimální průměrná výše úhrady na 1 uživatele v Kč za měsíc
Osobní asistence §39 3 000,-
Pečovatelská služba §40 700,-
Tísňová péče §41 1 000,-
Průvodcovské a předčitatelské služby §42 1 000,-
Podpora samostatného bydlení §43 1 500,-
Odlehčovací služby §44 3 000,- terénní a ambulantní forma služby;
10 000,- pobytová forma služby
Centra denních služeb §45 2 000,-
Denní stacionáře §46 3 000,-
Týdenní stacionáře §47 6 000,-
Domovy pro osoby se zdravotním postižením §48 10 000,-
Domovy pro seniory §49 10 000,-
Domovy se zvláštním režimem §50 10 000,-
Chráněné bydlení §51 4 000,-
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče §52 10 000,-

2. Minimální průměrná výše celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a týdenních stacionářích.

  • minimální průměrná výše v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III nebo IV příspěvku na péči je pro účely dotačního řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc.