Sociální práce a vzdělávání

Obsah:

Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání

 • vytváří koncepční řešení sociální práce, zejména v oblasti optimálního ukotvení profese sociálních pracovníků, výkonu sociální práce, kvalifikačních předpokladů pro sociální práci a problematiky vzdělávání v oblasti sociální práce, v těchto oblastech zajišťuje realizaci informačně-osvětových akcí a projektů, např. realizace kampaní, konferencí, a spolupracuje s příslušnými ústředními orgány státní správy,
 • vytváří koncepci celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků, včetně specializačního vzdělávání sociálních pracovníků a nastavení systému licencí v souladu s procesem implementace norem EU pro daný typ regulované profese,
 • koordinuje a spoluvytváří koncepci sociální práce ve veřejné správě,
 • řídí výkon státní správy a zabezpečuje metodické řízení a podporu příslušným správním orgánům v oblasti zajišťování činností sociální práce,
 • zpracovává koncepci sociální práce a spolupracuje s příslušnými resorty, s kraji, obcemi a akademickými pracovišti při tvorbě koncepcí za účelem koordinace výkonu oboru sociální práce a aplikací intervencí sociální práce v rámci státních politik, např. spolupůsobí v oblasti realizace programů sociální práce ve vyloučených lokalitách,
 • monitoruje a analyzuje sociálně demografické a ekonomické ukazatele týkající se problematiky výkonu sociální práce a definuje chybějící prvky systému sociálních služeb a hodnotí současnou situaci při poskytování jednotlivých typů sociálních služeb jako jednoho z majoritních nástrojů sociální práce,
 • monitoruje a iniciuje výzkum v oblasti sociální práce, v této oblasti a spolupracuje s akademickými pracovišti,
 • monitoruje zahraniční modely a trendy v oblasti sociální práce a vypracovává k materiálům v rámci mezinárodní spolupráce věcná stanoviska,
 • účastní se jednání mezinárodních organizací a orgánů EU v oblastech týkajících se nebo souvisejících s oborem a výkonem sociální práce,
 • spolupracuje s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi při koncepčním řešení sociálních důsledků opatření v působnosti mimo resort práce a sociálních věcí,
 • z hlediska působnosti ministerstva se zabývá agendou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
 • spolupůsobí při tvorbě a realizaci národních koncepcí v oblasti prevence kriminality a prevence závislostí a spolupracuje na koncepci systémového přístupu ke stárnutí populace,
 • spolupracuje s útvary Úseku pro evropské fondy a odborem řízení projektů při tvorbě koncepce čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů v oblasti opatření směřujících k podpoře sociální integrace; při implementaci strukturální pomoci a v realizaci individuálních projektů spolupracuje zejména v oblasti podpory rozvoje profese sociální práce a rozvoje odborných postupů při výkonu sociální práce a jejího zázemí,
 • zajišťuje funkci sekretariátu Vědecké rady ministra pro sociální práci.

Podpora sociální práce z ESF

Informace v oblasti podpory sociální práce z Evropského sociálního fondu získáte na níže uvedených stránkách:

Evropský sociální fond
Nové programové období 2014-2020
Informace o přípravě OPZ zaměstnanost 2014-2020
Informace o přípravě IROP (Strukturální fondy EU)
Informace o přípravě IROP (Europrojekt)
Ostatní dokumenty

Právní dokumenty EU k politice soudržnosti, která ovlivní zaměření evropských strukturálních a investičních fondů v nadcházejícím programovém období 2014-2020 naleznete zde.