Sociální práce a vzdělávání

Obsah:

Oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání

 • navrhuje a spoluvytváří legislativní návrhy v celé šíři profese sociální práce
 • zpracovává koncepční záměry, analýzy a návrhy systémových opatření v oblastech profese sociální práce, kvalifikační a celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, prevence kriminality, prevence hazardu, prevence obchodování s lidmi,
 • zajišťuje metodickou podporu orgánům státní správy a samosprávy (kraj, obec) v oblasti sociální práce v této souvislosti realizuje metodické návštěvy příslušných pracovišť,
 • zajišťuje funkci sekretariátu akreditační komise a ve správním řízení rozhoduje o akreditaci vzdělávacích programů, a o rozšíření lektorského týmu; rozhoduje o odejmutí akreditace vzdělávacího programu, jestliže akreditovaný vzdělávací program nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace udělena,
 • vykonává kontrolní činnost: vzdělávacích zařízení; a při výkonu a zajišťování činností sociální práce,
 • zajišťuje funkci sekretariátu Vědecké rady ministra pro sociální práci,
 • realizuje dotační politiku ministerstva v oblasti poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí,
 • zabezpečuje agendu uznávání kvalifikací v regulovaných povoláních, včetně rozhodování ve správním řízení na úseku podmínek odborné způsobilosti k výkonu těchto povolání, zabezpečuje agendu stanovisek k oprávnění absolventů studijního programu vykonávat povolání sociální pracovník pro potřeby vysokých a vyšších odborných škol,
 • v rámci ministerstva zajišťuje koordinaci činností za účelem řešení podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, zajišťuje agendu prevence kriminality, prevence obchodování s lidmi, prevence hazardu,
 • z hlediska působnosti ministerstva se zabývá agendou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve vztahu k implementaci činností sociální práce,
 • spolupracuje na koncepci čerpání pomoci z evropských strukturálních fondů a evropských strukturálních a investiční fondů v opatřeních směřujících k podpoře sociální integrace, a to zejména při implementaci strukturální pomoci a v podpoře výkonu sociální práce

Podpora sociální práce z ESF

Informace v oblasti podpory sociální práce z Evropského sociálního fondu získáte na níže uvedených stránkách:

Evropský sociální fond
Nové programové období 2014-2020
Informace o přípravě OPZ zaměstnanost 2014-2020
Informace o přípravě IROP (Strukturální fondy EU)
Informace o přípravě IROP (Europrojekt)
Ostatní dokumenty

Právní dokumenty EU k politice soudržnosti, která ovlivní zaměření evropských strukturálních a investičních fondů v nadcházejícím programovém období 2014-2020 naleznete zde.

Poslední aktualizace: 6. 1. 2020